Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Latest updates  
Armenian Persecutions, 150715 :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinople, July 15, 1915
The Persecutions of Armenians.
N:o 145
D . No. 4 145 Gr. 21 Dept. U Case 1
131 B. 26/6 15.
142 B. 14/7 15.


Mr. Minister,
%09
An esteemed, in Turkish state's service standing Armenian has notified me of his opinion regarding some circumstances concerning parts of the Armenian persecutions. His statements contribute to shed some light on what has been occurring during the past time and I take the freedom to respectfully summarize them here.

As I already have reported /131 B. 25/26 15/ last June, a large number Armenians have been executed and convicted of revolutionary activities. The mentioned person here above explains that he has come to know that, of the first "fournéén" (about 20 persons) executed persons were about 10 or so really guilty of participating in a plot, which have had the aim to make rid of some of the members of the Turkish government. This plot would have been initiated of, among others, Prince Sahabeddin, former Turkish Ambassador to Stockholm, Cherif Pasha, and others abroad living Turks. The aim of the conspirators would have been to arouse a revolution here overthrowing the Young Turks and thereafter Cherif Pasha's assuming the office of Grand Vizier. The revolution would have been initiated with attacks on Turkish ministers and for achieving the necessary tools the conspirators would have been established contacts with the Armenian Sabagulian and other members of the Armenian revolutionary committees in Europe. In exchange of financial compensation they assumed to have succeeded to find the necessary tools among the Armenians here and it would have been these who, 10 in number as mentioned above, now received their deserved punishment. However, their crime would in reality have exclusively consisted of letting Turkish reactionary making them participate in plots against members of government, but not in participating in any revolutionary conspiracy with the aim to create an independent Armenia. The other 10 members of the first "fournéén" who were executed should probably not have been received a sentence than a couple of month's imprisonment. Their execution had probably been done to deter the Armenians in general. Regarding the guilt of the remaining /that is not the 20/ executed persons, my interlocutor has yet not come to know the degree of their possible connections with Armenian revolutionary plans, which, however, although incorrectly have been used as motive for the sentences against every executed person.

Regarding the above mentioned, under the leadership of Cherif Pasha's initiated plot, the newspaper "Tanine", in its issue last May, included some detailed revelations entitled "A Political Comedy". The plan to arouse a revolution here was connected with the attack on the Dardanelles and was regarded have received support from the "Entente" powers.

The plot was revealed in time by the treason of one of the participants, which gave reason to its characterizing as a political comedy, whereby the actors, among them Armenian revolutionaries are told to have been included, are said to had the real aim to appropriate financial advantages to themselves.

My above mentioned Armenian witness reported that, Sheikh-ul-Islam and the former President of the Chamber, Ahmed Riza Bey, are doing their best to restrain the violent persecutions of the Armenians, but with result is yet unknown. The Armenian Patriarch has posed a question to the Minister of Justice and Culture about whether it is the aim to annihilate the entire Armenian nation, in which case he would be inclined to initiate a movement to organize a massive exodus to e.g. South America. In this way the Turks would have be rid of the Armenians and their misery would decrease than the current. Regarding some rumors about forcing Armenians to convert to Islam, my interlocutor thought that the Turks did not initiate these kinds of conversions, since these did not correlate with their interests. Partly, the honesty of the newly converted would not to be trusted, and partly would these conversions the best proof for Armenian really being subject to the most unbearable, ruthless oppression, initiated by the government and the Turkish agencies.

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 15 juli 1915
Förföljelser mot armenierna.
N:o 145
D . No. 4 145 Gr. 21 Afd. U Mål 1
131 B. 26/6 15.
142 B. 14/7 15.

Herr Minister,

En ansedd, i turkisk statstjänst stående armenier har meddelat mig sin uppfattning beträffande en del med förföljelserna mot armenierna i samband stående förhållanden. Hans uttalanden bidraga att belysa ett och annat af hvad som förekommit under senare tiden, och tillåter jag mig därföre vördsamt här i korthet resumera desamma.

Såsom jag i sin tid inberättade /131 B. 25/26 15./ blef i nästlidne juni månad ett stort antal armenier afrättade såsom öfverbevisade om revolutionera stämplingar. Min ofvannämnde sagesman förklarar sig hfva erfarit, att af de i första "fournéén " (om c. 20 personer) afrättade ett tiotal verkligen gjort sig skyldiga till deltagande i en komplott, som haft till syfte underöjandet af vissa medlemmar af den turkiska regeringen. Denna komplott skulle sattas igång af bl.a., prins Sahabeddin, f.d. turkiske ministern i Stockholm Cherif pacha och andra i utlandet boende turkar. Konspiratörernas syfte skulle gått ut på att framkalla en revolution här, ungturkarnas störtande och därefter Cherif pachas öfvertagande af storvezirposten. Revolutionen skulle öppnas med attentat mot turkiska ministrar, och för att få de härför nödiga verktygen skulle konspiratörerna satt sig i förbindelse med armenier Sabagulian och andra medlemmar af armeniska revolutionära kommittéer i Europa. Mot penningersättning skulle de också lyckats finna nödiga verktyg bland armenier här, och det vore just dessa som, till ofvannämnda antal af 10 personer, nu fått sitt förtjänta straff. Deras brott skulle emellertid i själfva verket uteslutande bestått i att af turkiska reaktionär låta lega sig till attentat mot medlemmar af regeringen, däremot icke i deltagande i några revolutionära stämplingar med syfte att upprätta ett själfständigt Armenien. De öfriga 10 medlemmarne af den första "fournéén" afrättade hade antagligen icke bort erhålla hårdare dom än några månaders fängelse. Deras afrättande hade troligen skett för att veka afskräckande på armenierna i allmänhet. Beträffande de andra/alltså icke de 20/ afrättades skuld hade min interlokutör hittills icke erfarit, i hvad mån den kunde anses stå i större eller mindre samband med armeniska revolutionsplaner, hvilka emellertid, ehuru med orätt, anfördes som motiv för domen mot samtliga de afrättade.

Beträffande den ofvanberörda, under ledning af, bl. a., Cherif pacha ingångsatta komplotten innehöll tidningen "Tanine" i sistlidne maj månad en del utförliga afslöjanden under rubriken "En politisk komedi". Planen att framkalla en revolution här sattes i samband med attacken mot Dardanellerna och ansågs hafva fått understöd från "entente" makterna.

Komplotten afslöjades i sin tid genom förräderi af en af deltagare, hvilket gaf anledning till dess karakteriserande som en politisk komedi, hvari aktörerna, bland hvilka armeniska revolutionärer skulle befunnit sig, egentligen haft till syfte att tillskansa sig penningförmåner.

Min ofvannämnde armeniske sagesman meddelade, att Cheich-ul-Islam och f.d. kammarpresidenten Ahmed Riza bey göra anstängningar för att hämma de våldsammaste förföljelserna mot armenierna, men med hvad resultat vore ännu obekannt. Armeniske patriarken har till justitie- och kulturministern riktat en fråga, om det vore meningen att utplåna hela armeniska nationen, i hvilket fall han vore beredd sätta igång en rörelse för att organisera en massutvandring t.ex. till Sydamerika. På detta sätt skulle turkarne blifva kvitt armenierna, och dess lida något mindre än nu. Beträffande vissa rykten om att armenier skulle tvingas att låta sig omvända till Islam, trodde min interlokutör, att turkarne icke framkallade sådana omvändelser, då de icke öfverensstämde med deras intressen. Dels vore de nyomvändas uppriktighet icke att lita på, dels vore dessa omvändelser det bästa bevis på, att armenierna verkligen vore utsatta för de olidligaste, obarmhertigaste förtryck, framkalladt af regeringen och de turkiska myndigheterna.


Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Armenian Persecutions, 150715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 145
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 3
Document Date: 1915-07-15
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 150715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 145
Document Type: N/A
Page: Page 2 of 3
Document Date: 1915-07-15
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 150715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 145
Document Type: N/A
Page: Page 3 of 3
Document Date: 1915-07-15
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads