Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Archives :: The Opening of the Turkish Parliament  
The Opening of the Turkish Parliament :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinopel 15 december 1914
Turkish Parliaments oppening.
D . No. 4 241 Gr. 21 Div. U Case 1

Mr. Minister,

After a month of the political position's demanded respite, the Turkish parliament opened yesterday, under customary solemnity.

From the throne's speech, the text of which is regardfully attached, it is clear that the government is still seeking to enforce the invention, that it was the Russian navy's attack towards that of Turkey, that provoked the outbreak of the war.

As specific objects for parliament's prospective deliberations are given in the throne's speech partly the granting of authority to the defense, partly certain constitutional amendments. The latter two aim at the balanced relationship between state powers. According to the newspaper "Tanine", the young Turkish parliament decided to perform amendments in the constitution, such that the Chamber of Deputies meets during 4 months every year, and the government is granted the power to dissolve the chamber during the war. The mentioned newspaper considers that the changes in question, which are innate successions of the young Turkish party's agenda, can already be regarded as adopted by the Chamber of Deputies. This statement of this semiofficial newspaper, clearly shows, how the Turkish parliament has been reduced to simply approving the ruling party's decision.

His Excellency
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 15 december 1914
Turkiska parlamentets öppnande.
D . No. 4 241 Gr. 21 Afd. U Mål 1

Herr Minister,

Efter en månads af den politiska ställningen påkalladt uppskof öppnades turkiska parlamentet igår under sedvanliga högtidligheter.

Af trontalet, hvars text vördsamt här bifogas, framgår, att regeringen alltjämt söker upprätthålla fiktionen, att det var den ryska flottans attack mot den turkiska, som framkallade krigsutbrottet.

Såsom särskilda föremål för parlamentets blifvande öfverläggningar angifvas i trontalet dels beviljandet af anslag till försvaret, dels vissa grundslagsändringar. Dessa sista afse jämviktsförhållandet mellan stadsmakterna. Enligt tidningen "Tanine" har ungturkiska partiet beslutat genomföra sådana ändringar i konstitutionen, att deputerade kammaren sammanträder under 4 månader hvarje år, och regeringen erhåller befogenhet att under krigstid upplösa kammaren. Nämnda tidning anser, att de ifrågasatta grundlagsändringarne, hvilka äro en naturlig följd af ungturkiska partiets program, redan kunna betraktas såsom antagna af deputerade kammaren. Detta uttalande af den officiösa tidningen visar tydligt, hurusom turkiska parlamentet f.n. reducerats till att blott och bart godkänna det herrskande partiets beslut.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
The Opening of the Turkish Parliament
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: D. No. 4 241 Gr. 21 Div. U Case 1
Document Type: Normal
Page: Page 1 of 1
Document Date: 1914-12-15
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads