Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Archives :: Armenian Persecutions, 140715  
Armenian Persecutions, 140715 :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinople, July 14, 1915
Persecution of Armenians.
N:o 142
D . No. 4 142 Gr. 21 Dept. U Case 1
137 B. 6/7 15.

Mr. Minister,

I have had the opportunity to read the German Ambassador's note to the Porte regarding the persecution of the Armenians. It mainly suggests that, even if in some measures against the Armenian population in some regions are justified due pure military reasons, this measures have had reached such proportions and have happened in such a manner that Turkey risks, especially among the neutral nations, and foremost in America, evoke a particularly negative opinion. Furthermore, through the unlawfulness and excesses of the Turkish governmental bodies, the door is opened for the intervention of Europe and its interference I Turkey's inner affairs as soon as the war ends. Additionally, in the note it is stressed that, through the dispersing of the able Armenian population, Germany's own economic interests in Turkey have been suffering, as well as on the other hand the humanitarian institutions in some places in Turkey are been obstructed in their activities.

The German Ambassador has verbally told me that completed the note by clarifying for the Porte that, if the Christians in Turkey are persecuted unjustifiably, Germany will on its own part can never take the Muslim's side against the Christians, as well as it can not financially support a state which on its own executes similar persecutions on its territory.

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 14 juli 1915
Förföljelser mot armenierna.
N:o 142
D . No. 4 142 Gr. 21 Afd. U Mål 1
137 B. 6/7 15.

Herr Minister,

Jag har fått genomläsa texten till tyska ambassadens note till Porten i anledning af förföljelserna mot armenierna. Den innehåller i hufvudsak, att om än vissa åtgärder mot den armeniska befolkningen i vissa trakter äro befogade af rent militära skäl, hfva dock dessa åtgärder fått en sådan omfattning och ägt rum på ett sådant sätt, att Turkiet riskerar att särskildt bland de neutrala nationerna, och då framför allt i Amerika, framkalla en synnerligen ofördelaktig opinion. Vidare öppnas genom de turkiska myndigheternas olagligheter och excesser dörren för Europas inskridande och dess inblandning i Turkiets inre angelägenheter, så snart kriget upphört. I noten betonas vidare, att genom skingrandet af den arbetsamma armeniska befolkningen Tysklands egna ekonomiska intressen i Turkiet blifva lindande, liksom å andra sidan dess humanitära institutioner på vissa orter i Turkiet 'ro att hindras i sin verksamhet.

Tyske ambassadören har sagt mig, att han muntligenfullständigat noten genom att klargöra för Porten att, om de kristna i Turkiet orättvist förföljas, Tyskland för sin del aldrig kan taga parti för musulmän gentemot kristna, liksom det icke heller finansiellt kan understödja en stat, som på sitt område tillstädjer sådana förföljelser.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Armenian Persecutions, 140715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 142
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 2
Document Date: 1915-07-14
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 140715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 142
Document Type: N/A
Page: Page 2 of 2
Document Date: 1915-07-14
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads