Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates Page: 1 2  
Highslide JS
The headpiece of the khoran contains a half-length portrait of Carpianus (on another folio, there is a similar portrait of Eusebius). According to S. Der Nersessian, such portraits placed inside medallions are "a typically Armenian feature which does not occur in Byzantine or other East Christian manuscripts" (S. Der Nersessian, Armenian Manuscripts, Washington, 1963, p. 20). The ornamental design is derived from eleventh- and twelfth-century models.�Överstycket över khoranen innehåller ett halvlängt porträtt av Carpianus (på en annan sida finns ett liknande porträtt av Eusebius). Enligt S. Der Nersessian, är liknande porträtt placerade i medaljonger "ett typiskt armeniskt drag som inte förekommer i bysantinska eller andra österländska kristna manuskript" (S. Der Nersessian, Armenian Manuscripts, Washington, 1963, p. 20). Utsmyckningsdesignen är tagen från 1000- och 1100-talens modeller.
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Letter of Eusebius to Carpianus�Letter från Eusebius till Carpianus
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

The headpiece of the khoran contains a half-length portrait of Carpianus (on another folio, there is a similar portrait of Eusebius). According to S. Der Nersessian, such portraits placed inside medallions are "a typically Armenian feature which does not occur in Byzantine or other East Christian manuscripts" (S. Der Nersessian, Armenian Manuscripts, Washington, 1963, p. 20). The ornamental design is derived from eleventh- and twelfth-century models.�Överstycket över khoranen innehåller ett halvlängt porträtt av Carpianus (på en annan sida finns ett liknande porträtt av Eusebius). Enligt S. Der Nersessian, är liknande porträtt placerade i medaljonger "ett typiskt armeniskt drag som inte förekommer i bysantinska eller andra österländska kristna manuskript" (S. Der Nersessian, Armenian Manuscripts, Washington, 1963, p. 20). Utsmyckningsdesignen är tagen från 1000- och 1100-talens modeller. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The highly expressive character of Grigor's miniatures is mainly due to their original colouring. The artist uses combinations of deep, dark, sometimes shimmering shades. The intensity of colour gives a dramatic quality to the Gospel scenes. This also applies to Grigor's interpretation of The Annunciation, usually treated as a happy and joyous scene: apart from the colouring, the dramatic effect of the miniature is heightened by the expression of anxiety on the faces of Mary and the archangel.�Den högst uttryckliga karaktären hos Grigors miniatyrer är huvudsakligen på grund av deras originella färgsättning. Konstnären använder kombinationer av djupa, mörka, ibland skimrande nyanser. Intensiteten hos färgerna ger en dramatisk kavalitet till evengelits scener. Detta berör även Grigors tolkning av Bebådelsen, vanilgtvis återgiven som en glad och fröjdfull scen: förutom färgsättningen är de dramatiska effekterna i miniatyren nyanserde med uttrycken av ängslighet i Marias och ärkeängelns ansikte.
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The annunciation�Bebådelsen
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

The highly expressive character of Grigor's miniatures is mainly due to their original colouring. The artist uses combinations of deep, dark, sometimes shimmering shades. The intensity of colour gives a dramatic quality to the Gospel scenes. This also applies to Grigor's interpretation of The Annunciation, usually treated as a happy and joyous scene: apart from the colouring, the dramatic effect of the miniature is heightened by the expression of anxiety on the faces of Mary and the archangel.�Den högst uttryckliga karaktären hos Grigors miniatyrer är huvudsakligen på grund av deras originella färgsättning. Konstnären använder kombinationer av djupa, mörka, ibland skimrande nyanser. Intensiteten hos färgerna ger en dramatisk kavalitet till evengelits scener. Detta berör även Grigors tolkning av Bebådelsen, vanilgtvis återgiven som en glad och fröjdfull scen: förutom färgsättningen är de dramatiska effekterna i miniatyren nyanserde med uttrycken av ängslighet i Marias och ärkeängelns ansikte. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature is characterized by the grandeur of the canonical composition in which the general setting is reminiscent of a church interior. The overall solemnity of the scene is also felt in the postures of Christ and the Apostles and in the strictly symmetrical arrangement of the figures.�Miniatyren kännetecknas av storslagenheten hos kanoniska kompositionen i vilken den allmänna scensättningen är lik den hos en kyrkans interiör. Den totalla högtidligheten hos scnenen känns också i Kristus kroppshållning och apostlarnas och i det strikt symmetriska arrangemanget hos figurerna.
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The assumption of the Virgin�Jungfruns himmelsfärd
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

The miniature is characterized by the grandeur of the canonical composition in which the general setting is reminiscent of a church interior. The overall solemnity of the scene is also felt in the postures of Christ and the Apostles and in the strictly symmetrical arrangement of the figures.�Miniatyren kännetecknas av storslagenheten hos kanoniska kompositionen i vilken den allmänna scensättningen är lik den hos en kyrkans interiör. Den totalla högtidligheten hos scnenen känns också i Kristus kroppshållning och apostlarnas och i det strikt symmetriska arrangemanget hos figurerna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The intrinsic dramatism of the episode is further enhanced in Grigor's interpretation by the dark blue of the abyss, by the hazardous conglomeration of rocks in the background and, finally, by the dynamic intensity of the entire composition based on intercrossing diagonal planes.�Den inneboende dramatiken hos eposiden har förhöjts ännu mer av Grigors tolkning genom den mörkblåa avgrundenm, genom den farliga anhopningen av klipporna och slutligen genom den dynamiska intensiteten hos hela kompositionen baserad på korsande diagonala planer.
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The descent into limbo�The descent into limbo
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

The intrinsic dramatism of the episode is further enhanced in Grigor's interpretation by the dark blue of the abyss, by the hazardous conglomeration of rocks in the background and, finally, by the dynamic intensity of the entire composition based on intercrossing diagonal planes.�Den inneboende dramatiken hos eposiden har förhöjts ännu mer av Grigors tolkning genom den mörkblåa avgrundenm, genom den farliga anhopningen av klipporna och slutligen genom den dynamiska intensiteten hos hela kompositionen baserad på korsande diagonala planer. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran (Canon-Tables)�
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran (Canon-tables)�
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portrait of Matthew�
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First Page of the Gospel of Matthew�
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Nativity�
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS2743)�Evangelierna (MS2743)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Firs Page of the Gospel of Mark�
Author: Tiranu�Tiranu�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm�Pergament, 30 x 26 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Page: 1 2
Ads