Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates  
Highslide JS
The Evangelist is depicted in accordance with the conventional scheme adopted at the scriptoria of Siunik against a wall which separates the figure from the buildings seen in the background. The buildings, although schematically treated, resemble actually existing structures. The same applies to the chair on which the Evangelist is seated: similar wooden chairs are still in use in Armenian villages.�Evangelisten är avbildad i enlighet med konventionella riktlinjer antagna vid Siuniks skriptorium mot en vägg som separerar figurerna från byggnaderna som syns i bakgrunden. Byggnaderna, trots det schematiska behandlingen, påminner faktiskt om verkliga strukturer. Det samma gäller stolen på vilken evangelisten sitter: liknande trästolar finns fortfarande i armeniska byar.
The Gospels (MS7482)�Evangelierna (MS7482)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Matthew�S:t Matteus
Author: Hovhannes�Hovhannes�Grigor Tatevatsi (at the monastery of Tatev)�Grigor Tatevatsi (vid klostret Tatev)
Illuminator: N/A
Date: 1297�
Place: - : - : - : Village of Eligis
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm�Vellum, 32 X 23.5cm
Page:
Source:

The Evangelist is depicted in accordance with the conventional scheme adopted at the scriptoria of Siunik against a wall which separates the figure from the buildings seen in the background. The buildings, although schematically treated, resemble actually existing structures. The same applies to the chair on which the Evangelist is seated: similar wooden chairs are still in use in Armenian villages.�Evangelisten är avbildad i enlighet med konventionella riktlinjer antagna vid Siuniks skriptorium mot en vägg som separerar figurerna från byggnaderna som syns i bakgrunden. Byggnaderna, trots det schematiska behandlingen, påminner faktiskt om verkliga strukturer. Det samma gäller stolen på vilken evangelisten sitter: liknande trästolar finns fortfarande i armeniska byar. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature displays the monumental quality typical of many scenes in the manuscript (cf. The Annunciation, PL 25). The large-scale figure of the seated Virgin tends to fill the entire page. The deep, dark colours of her robes make a striking contrast with the pale pink tone of the background, so that the latter acquires a light airiness, in spite of the intricate ornamentation patterns.
This type of representation - a full-face frontal view of the Virgin and Child - was frequent in early Christian art and can be found in many Armenian wall reliefs of the fourth to seventh centuries.�Miniatyren visar den monumentala kavaliteten som är typisk för många scener i manuskriptet (jmfr. Bebådelsen s. 25). Den stora figuren av den sittande Jungfrun tenderar att fylla hela sidan. De djupa mörka färgerna hos hennes skrud skapar en slående kontrast mot den bleka rosa ronen i bakgrunden, så att den senare får en lätt tunnhet, trots de invecklade utsmyckningsmönstren. Denna typ av representation - en helansiktes frpntvy av Jungfrun och barnet - var vanligt förekommande i många armeniska väggreliefer under 300- till 600-talen.
The Gospels (MS7482)�Evangelierna (MS7482)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Virgin and Child enthroned�Jungfrun och barnet
Author: Hovhannes�Hovhannes�Grigor Tatevatsi (at the monastery of Tatev)�Grigor Tatevatsi (vid klostret Tatev)
Illuminator: N/A
Date: 1297�
Place: - : - : - : Village of Eligis
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm�Vellum, 32 X 23.5cm
Page:
Source:

The miniature displays the monumental quality typical of many scenes in the manuscript (cf. The Annunciation, PL 25). The large-scale figure of the seated Virgin tends to fill the entire page. The deep, dark colours of her robes make a striking contrast with the pale pink tone of the background, so that the latter acquires a light airiness, in spite of the intricate ornamentation patterns.<br>This type of representation - a full-face frontal view of the Virgin and Child - was frequent in early Christian art and can be found in many Armenian wall reliefs of the fourth to seventh centuries.�Miniatyren visar den monumentala kavaliteten som är typisk för många scener i manuskriptet (jmfr. Bebådelsen s. 25). Den stora figuren av den sittande Jungfrun tenderar att fylla hela sidan. De djupa mörka färgerna hos hennes skrud skapar en slående kontrast mot den bleka rosa ronen i bakgrunden, så att den senare får en lätt tunnhet, trots de invecklade utsmyckningsmönstren. Denna typ av representation - en helansiktes frpntvy av Jungfrun och barnet - var vanligt förekommande i många armeniska väggreliefer under 300- till 600-talen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The images of the Virgin and the archangel Gabriel, depicted in a soft and delicate manner, are distinguished by the beauty and spirituality of their faces. The treatment of their large, almost monumental figures shows the fine draughtsmanship and the painterly skill of the artist. The figures stand against an ornamented background enlivened in the centre by an almost realistic touch - two arches with accurately rendered masonry, and a recess with a jug between them. The latter detail hints at the setting of the event, which was supposed to have taken place by a well. At the same time the Virgin has a ball of yarn in her hand, an allusion to her upbringing in the Temple of Jerusalem where she would spin and weave the priests' vestments. The miniature, therefore, combines two iconographic versions of The Annunciation - The Annunciation at the Well (the apocryphal version) and The Annunciation in the Temple.�Bilderna av Jungfrun och ärkeängeln Gabriel, avbildade i ett mjukt och delikat sätt, kännetecknas av skönehten och andligheten i deras ansikten. Behandlingen av deras stora, nästan monumentala figurer, visar konstnärens teckningskonst och hans målarskicklighet. Figurerna står mot en utsmyckad bakgrund upplivad i mitten genom ett nästan realitiskt inslag - två bågar med noggrannt återgiven murbruk och avbrott med ett kil mellan dem. Den senare detaljen avslöjar händelsens arrangemang, som lär ha ägt rum vid brunnen. Samtidigt har Jungfrun en garnboll i handen, en hänsyftning till hennes uppväxt i Jerusalems tempel där hon skulle ha spinnt och vävt prästernas skrud. Miniatyren kombinerar därför två ikonografiska versioner av Bebådelsen - Bebådelsen vid brunnen (den apokryfiska versionen) och Bebådelsen vid templet.
The Gospels (MS7482)�Evangelierna (MS7482)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Annunciation�Bebådelsen
Author: Hovhannes�Hovhannes�Grigor Tatevatsi (at the monastery of Tatev)�Grigor Tatevatsi (vid klostret Tatev)
Illuminator: N/A
Date: 1297�
Place: - : - : - : Village of Eligis
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm�Vellum, 32 X 23.5cm
Page:
Source:

The images of the Virgin and the archangel Gabriel, depicted in a soft and delicate manner, are distinguished by the beauty and spirituality of their faces. The treatment of their large, almost monumental figures shows the fine draughtsmanship and the painterly skill of the artist. The figures stand against an ornamented background enlivened in the centre by an almost realistic touch - two arches with accurately rendered masonry, and a recess with a jug between them. The latter detail hints at the setting of the event, which was supposed to have taken place by a well. At the same time the Virgin has a ball of yarn in her hand, an allusion to her upbringing in the Temple of Jerusalem where she would spin and weave the priests' vestments. The miniature, therefore, combines two iconographic versions of The Annunciation - The Annunciation at the Well (the apocryphal version) and The Annunciation in the Temple.�Bilderna av Jungfrun och ärkeängeln Gabriel, avbildade i ett mjukt och delikat sätt, kännetecknas av skönehten och andligheten i deras ansikten. Behandlingen av deras stora, nästan monumentala figurer, visar konstnärens teckningskonst och hans målarskicklighet. Figurerna står mot en utsmyckad bakgrund upplivad i mitten genom ett nästan realitiskt inslag - två bågar med noggrannt återgiven murbruk och avbrott med ett kil mellan dem. Den senare detaljen avslöjar händelsens arrangemang, som lär ha ägt rum vid brunnen. Samtidigt har Jungfrun en garnboll i handen, en hänsyftning till hennes uppväxt i Jerusalems tempel där hon skulle ha spinnt och vävt prästernas skrud. Miniatyren kombinerar därför två ikonografiska versioner av Bebådelsen - Bebådelsen vid brunnen (den apokryfiska versionen) och Bebådelsen vid templet. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The strict symmetry of the composition is broken by the figures of mourning angels extending beyond the frame of the scene. A certain dynamic quality is felt in the figure of St. John bending over the feet of Christ. The network of pink lines in the background resembles the binding of an earlier Tatev manuscript (now in the Etchmiadzin collection), where a similar network forms the background of the two relief-like figures representing Grigor Tatevatsi and John Vorotnetsi.�Det stikta symmetrin hos kompositionen bryts av figurerna av sörjande änglar som sträcker sig utanför scenens ram. En viss dynamisk kvalitet känns igen i figuren S:t Johannes som böjer sig över Kristus fötter. Nätverket av skära linjer i bakgrunden påminner om bindningen av ett tidigare Tatev-manskript (nu i Etchmiadzins samling), där ett liknande nätverk formar bakgrunden hos två reliefliknande figurer, representerande Grigor Tatevatsi och John Vorotnetsi.
The Gospels (MS7482)�Evangelierna (MS7482)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Crucfixion�Korsfästelsen
Author: Hovhannes�Hovhannes�Grigor Tatevatsi (at the monastery of Tatev)�Grigor Tatevatsi (vid klostret Tatev)
Illuminator: N/A
Date: 1297�
Place: - : - : - : Village of Eligis
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm�Vellum, 32 X 23.5cm
Page:
Source:

The strict symmetry of the composition is broken by the figures of mourning angels extending beyond the frame of the scene. A certain dynamic quality is felt in the figure of St. John bending over the feet of Christ. The network of pink lines in the background resembles the binding of an earlier Tatev manuscript (now in the Etchmiadzin collection), where a similar network forms the background of the two relief-like figures representing Grigor Tatevatsi and John Vorotnetsi.�Det stikta symmetrin hos kompositionen bryts av figurerna av sörjande änglar som sträcker sig utanför scenens ram. En viss dynamisk kvalitet känns igen i figuren S:t Johannes som böjer sig över Kristus fötter. Nätverket av skära linjer i bakgrunden påminner om bindningen av ett tidigare Tatev-manskript (nu i Etchmiadzins samling), där ett liknande nätverk formar bakgrunden hos två reliefliknande figurer, representerande Grigor Tatevatsi och John Vorotnetsi. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads