Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates  
Highslide JS
The artist combines in this version several chronologically incompatible scenes referring to the arrival of the Magi in Jerusalem: he shows the Magi as an isolated group; then as standing before Herod who questions them on the birthplace of Jesus and consults the learned men; finally, the Magi appear for the third time as leaving the town. The figure in the right-hand margin represents the Prophet Micah who is referred to by the learned men. The treatment of decorative and pictorial details in the miniature, of the marginal and the initial results in the stylistic uniformity of the overall design of the page. The artist displays a perfect command of figural representation -in spite of their small size, the figures are minutely elaborated, and their movements and postures are expressive and natural.�I denna version kombinerar konstnären flera kronologisk oförenliga scener referrerande till ankomsten av de vise männen till Jerusalem: han visar de vise männen som en isolerad grupp; sedan som stående framför Herodes som frågar dem om Jesus födelseplats och rådfrågar de lärda männen; slutgligen visas de vise männen för tredje gången som åkande från staden. Figuren i den högra sidan av marginalen representerar profeten Mika som tilltalas av en av de vise männen. Behandlingen av de dekorativa och bildliga detaljerna i miniatyren, hos marginalen och initialen resulterar i den stilistiska uniformiteten av den övergripande siddesignen. Konstnären visar en perfek kontroll över de figurativa representationerna; trots deras lilla storlek är de minutiöst bearbetade och deras rörelser och kroppshållning är uttrycksfulla och naturliga.
The Gospels (MS7651)�Evangeliebok (MS7651)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The magi before Herod�De vise männen hos Herodes
Author: Stepanos�Stepanos�Eight artists, Sargis Pidzak among them�Åtta konstnärer, bl. a. Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1320�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22.5 X 16.7 cm�Pergament, 22,5 x 16,7 cm
Page:
Source:

The artist combines in this version several chronologically incompatible scenes referring to the arrival of the Magi in Jerusalem: he shows the Magi as an isolated group; then as standing before Herod who questions them on the birthplace of Jesus and consults the learned men; finally, the Magi appear for the third time as leaving the town. The figure in the right-hand margin represents the Prophet Micah who is referred to by the learned men. The treatment of decorative and pictorial details in the miniature, of the marginal and the initial results in the stylistic uniformity of the overall design of the page. The artist displays a perfect command of figural representation -in spite of their small size, the figures are minutely elaborated, and their movements and postures are expressive and natural.�I denna version kombinerar konstnären flera kronologisk oförenliga scener referrerande till ankomsten av de vise männen till Jerusalem: han visar de vise männen som en isolerad grupp; sedan som stående framför Herodes som frågar dem om Jesus födelseplats och rådfrågar de lärda männen; slutgligen visas de vise männen för tredje gången som åkande från staden. Figuren i den högra sidan av marginalen representerar profeten Mika som tilltalas av en av de vise männen. Behandlingen av de dekorativa och bildliga detaljerna i miniatyren, hos marginalen och initialen resulterar i den stilistiska uniformiteten av den övergripande siddesignen. Konstnären visar en perfek kontroll över de figurativa representationerna; trots deras lilla storlek är de minutiöst bearbetade och deras rörelser och kroppshållning är uttrycksfulla och naturliga. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
This and the reproduction immediately following show the two-page spread containing illustrations to the episodes of The Betrayal and Christ's Trial by the High Priests. Although the miniature is not limited by the usual rectangular frame, its composition is well-defined and complete in itself due to the compact arrangement of the figures which fit so neatly into the general scheme that the spaces between them (filled in with gold) are very small. The left lower part of the miniature shows the episode of The Cutting-off of the Ear of the High Priest's Slave.�Denna och den omedelbart efterföljande reproduktionen visar den tvåsidiga bilden innehållande illustrationer om episoder från Förrådandet och Kristus rättegång hos högsta prästerna. Även om miniatyren inte begränsas till den vanliga rektangulära ramen, dess kompisition är väldefinierad och komplett tack vare det kompakta arrangemanget av figurerna som passar så väl in i det generella schemat som utrymmet mellan dem (utfyllt med guld) är mycket små. Den lägre vänstra delen av miniatyren visar episoden med skärandet örat på översteprästens slav.
The Gospels (MS7651)�Evangeliebok (MS7651)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The arrest�Arresteringen
Author: Stepanos�Stepanos�Eight artists, Sargis Pidzak among them�Åtta konstnärer, bl. a. Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1320�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22.5 X 16.7 cm�Pergament, 22,5 x 16,7 cm
Page:
Source:

This and the reproduction immediately following show the two-page spread containing illustrations to the episodes of The Betrayal and Christ's Trial by the High Priests. Although the miniature is not limited by the usual rectangular frame, its composition is well-defined and complete in itself due to the compact arrangement of the figures which fit so neatly into the general scheme that the spaces between them (filled in with gold) are very small. The left lower part of the miniature shows the episode of The Cutting-off of the Ear of the High Priest's Slave.�Denna och den omedelbart efterföljande reproduktionen visar den tvåsidiga bilden innehållande illustrationer om episoder från Förrådandet och Kristus rättegång hos högsta prästerna. Även om miniatyren inte begränsas till den vanliga rektangulära ramen, dess kompisition är väldefinierad och komplett tack vare det kompakta arrangemanget av figurerna som passar så väl in i det generella schemat som utrymmet mellan dem (utfyllt med guld) är mycket små. Den lägre vänstra delen av miniatyren visar episoden med skärandet örat på översteprästens slav. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
In this miniature the artist obviously sought to provide the text with as comprehensive an illustration as was possible within the limits of the page. It embraces several related episodes and covers the entire lower margin of the folio and part of the right-hand margin. The narrative character of the miniature is corroborated by the strict chronological order of the events depicted which follow each other in succession, step by step, from left to right.�I denna miniatyr sökte konstnören uppenbarligen att förse texten med en så innehållsrik illustration som möjligt inom gränserna för sidan. Den omfattar flera relaterade episoder och täcker hela den lägre marginalen av sidan och en del av den högra marginalen. Den beskrivande karaktären hos miniatyren bekräftas av en strikt kronologisk ordning av de avbildade händerlserna som följer varandra, steg för steg, från vänster till höger.
The Gospels (MS7651)�Evangeliebok (MS7651)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Christ brought before Caiaphas�Kristus förd framför Kaifas
Author: Stepanos�Stepanos�Eight artists, Sargis Pidzak among them�Åtta konstnärer, bl. a. Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1320�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22.5 X 16.7 cm�Pergament, 22,5 x 16,7 cm
Page:
Source:

In this miniature the artist obviously sought to provide the text with as comprehensive an illustration as was possible within the limits of the page. It embraces several related episodes and covers the entire lower margin of the folio and part of the right-hand margin. The narrative character of the miniature is corroborated by the strict chronological order of the events depicted which follow each other in succession, step by step, from left to right.�I denna miniatyr sökte konstnören uppenbarligen att förse texten med en så innehållsrik illustration som möjligt inom gränserna för sidan. Den omfattar flera relaterade episoder och täcker hela den lägre marginalen av sidan och en del av den högra marginalen. Den beskrivande karaktären hos miniatyren bekräftas av en strikt kronologisk ordning av de avbildade händerlserna som följer varandra, steg för steg, från vänster till höger. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Although the motif of The Holy Communion (The Eucharist) connected with the theme of The Last Supper was widespread in Armenian fresco painting, it does not often occur in book illustration.
The miniature occupies the lower part of the page and, apart from the numerous gold initials, is the only decorative element. The miniature is flanked by draperies, as if to prevent the scene from overflowing onto the margins. The composition of the miniature is strictly balanced by the two symmetrical groups of figures united by the figure of Christ in the middle. The colouring is based on red, blue and gold. The pictorial treatment of the scene, especially in so far as the modelling of faces is concerned, is somewhat schematic and betrays a less competent hand than that which is apparent in The Magi before Herod. Even though the artist employs the more advanced technique of shading, he still resorts to the linear method.�Även om motiven med Nattvarden, kopplad till teman med Jesu sista måltid var utbrett i armenisk freskåmålning, förekommer den inte så ofta i bokmålningar. Miniatyren upptar den nedre delen av sidan och, förutom de otaliga guldinitialerna, är det enda dekorativa elementet. Miniatyren är flankerad av draperier som om för att hindra scenen från att spilla över till marginalerna. Miniatyrens komposition är strikt balanserad av de två symmetriska grupperna av figurer förenade av Kristus figur i mitten. Färgen är baserad på röd, blå och guld. Den bildliga behandlingen av scenen, speciellt vad det gäller modelleringen av ansikten, är något schematisk och avslöjar en mindre kompetent hand än den som producerade De vise männen hos Herodes. Även om konstnären använder den mer avancerade tekninken med skuggning, förlitar has sig fortfarande på den linjära metoden.
The Gospels (MS7651)�Evangeliebok (MS7651)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The communion of the apostles�Apostlarnas nattvard
Author: Stepanos�Stepanos�Eight artists, Sargis Pidzak among them�Åtta konstnärer, bl. a. Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1320�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22.5 X 16.7 cm�Pergament, 22,5 x 16,7 cm
Page:
Source:

Although the motif of The Holy Communion (The Eucharist) connected with the theme of The Last Supper was widespread in Armenian fresco painting, it does not often occur in book illustration.<br>The miniature occupies the lower part of the page and, apart from the numerous gold initials, is the only decorative element. The miniature is flanked by draperies, as if to prevent the scene from overflowing onto the margins. The composition of the miniature is strictly balanced by the two symmetrical groups of figures united by the figure of Christ in the middle. The colouring is based on red, blue and gold. The pictorial treatment of the scene, especially in so far as the modelling of faces is concerned, is somewhat schematic and betrays a less competent hand than that which is apparent in The Magi before Herod. Even though the artist employs the more advanced technique of shading, he still resorts to the linear method.�Även om motiven med Nattvarden, kopplad till teman med Jesu sista måltid var utbrett i armenisk freskåmålning, förekommer den inte så ofta i bokmålningar. Miniatyren upptar den nedre delen av sidan och, förutom de otaliga guldinitialerna, är det enda dekorativa elementet. Miniatyren är flankerad av draperier som om för att hindra scenen från att spilla över till marginalerna. Miniatyrens komposition är strikt balanserad av de två symmetriska grupperna av figurer förenade av Kristus figur i mitten. Färgen är baserad på röd, blå och guld. Den bildliga behandlingen av scenen, speciellt vad det gäller modelleringen av ansikten, är något schematisk och avslöjar en mindre kompetent hand än den som producerade De vise männen hos Herodes. Även om konstnären använder den mer avancerade tekninken med skuggning, förlitar has sig fortfarande på den linjära metoden. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The narrow frieze-like composition incorporated into the text is skilfully united with the marginal representation of Simon of Cyrene carrying the Cross to Calvary. The saturated colours and dynamic linear rhythm contribute to the atmosphere of foreboding and nervous tension inherent in the episodes illustrated.�Den nära frisliknande kompositionen inarbetad in i texten är skickligt förenat med den marginala representationen av Simon från Cyrene som bär korset till Golgata. De mättade färgerna och den dynamisk linjära rytmen bidrar till atmosfären av varslandet och nervösa spänningen som känns i de illustrerade episoderna.
The Gospels (MS7651)�Evangeliebok (MS7651)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The mocking of Christ; The carrying of the cross by Simon the Cyrenian�Hånandet av Kristus; Simon av Cyrenians bärandet av korset
Author: Stepanos�Stepanos�Eight artists, Sargis Pidzak among them�Åtta konstnärer, bl. a. Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1320�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22.5 X 16.7 cm�Pergament, 22,5 x 16,7 cm
Page:
Source:

The narrow frieze-like composition incorporated into the text is skilfully united with the marginal representation of Simon of Cyrene carrying the Cross to Calvary. The saturated colours and dynamic linear rhythm contribute to the atmosphere of foreboding and nervous tension inherent in the episodes illustrated.�Den nära frisliknande kompositionen inarbetad in i texten är skickligt förenat med den marginala representationen av Simon från Cyrene som bär korset till Golgata. De mättade färgerna och den dynamisk linjära rytmen bidrar till atmosfären av varslandet och nervösa spänningen som känns i de illustrerade episoderna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The composition of the miniature is based on a balance between the two interrelated groups of figures, each of them characterized by complicated postures and varied movements (when the manuscript was rebound its top margins were cut off, and the upper part of the illustration was unfortunately lost). In terms of iconography this version is reminiscent of certain fragments from the scenes of The Descent from the Cross and The Entombment as rendered in the 1286 Lectionary. This probably indicates that the illustrators of these two manuscripts used the same iconographic model, but in the case of the 1320 Gospels this model was presented in a reduced version, probably for lack of space. On the whole, the comparison of the two versions is not to the advantage of the later one. The miniature in the "Gospels by Eight Masters" is characterized by a certain schematism and by an increased interest in the linear method. Besides, its colouring is less varied, while the use of shading in the modelling of faces and figures is rather limited and inadequate. The general decorative layout of the page, however, the treatment of certain details, and the skilful arrangement of figures are indicative of the artist's proficiency and taste.�Kompositionen hos miniatyren är baserad på en balans mellan de två sammankopplade grupperna av figurer, var och en karaktäriserad av kompliserade kroppshållningar och varierande rörelser (när manuskriptet bands om skars dess toppmarginal av och den övre delen av illustrationen har tyvärr gått förlorat). I termer av ikonografi påminner denna version om vissa fragmnet ur scenen Gravläggningen som återgavs i 1286 års Evangeliebok. Detta indikerar förmodligen att illustratörerna av dessa två manuskript använde samma ikonografiska modell, men hos 1320 års Evagelium presenterades denna modell i en reducerad version, förmodligen på grund av utrymmesbrist. I det hela är jämförelsen av de två versionerna ej till fördel av den senare. Mniatyren i "Evangeliet av de åtta mästarna" kännetecknas av ett visst schematism och av ett ökat intresse i den linjära metoden. Dessutom är dess färgsättning mindre omväxlande, medan användningen av skuggor i modelleringen av ansikten och figurer är ganska begränsad och otillräckligt. Dock är det generella dekorativa layoutet hos sidan samt behandlingen av vissa detaljer och det skickliga arrangemanget av figurer indikation på konstnärens skicklighet och smak.
The Gospels (MS7651)�Evangeliebok (MS7651)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entombment�Gravläggningen
Author: Stepanos�Stepanos�Eight artists, Sargis Pidzak among them�Åtta konstnärer, bl. a. Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1320�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22.5 X 16.7 cm�Pergament, 22,5 x 16,7 cm
Page:
Source:

The composition of the miniature is based on a balance between the two interrelated groups of figures, each of them characterized by complicated postures and varied movements (when the manuscript was rebound its top margins were cut off, and the upper part of the illustration was unfortunately lost). In terms of iconography this version is reminiscent of certain fragments from the scenes of The Descent from the Cross and The Entombment as rendered in the 1286 Lectionary. This probably indicates that the illustrators of these two manuscripts used the same iconographic model, but in the case of the 1320 Gospels this model was presented in a reduced version, probably for lack of space. On the whole, the comparison of the two versions is not to the advantage of the later one. The miniature in the "Gospels by Eight Masters" is characterized by a certain schematism and by an increased interest in the linear method. Besides, its colouring is less varied, while the use of shading in the modelling of faces and figures is rather limited and inadequate. The general decorative layout of the page, however, the treatment of certain details, and the skilful arrangement of figures are indicative of the artist's proficiency and taste.�Kompositionen hos miniatyren är baserad på en balans mellan de två sammankopplade grupperna av figurer, var och en karaktäriserad av kompliserade kroppshållningar och varierande rörelser (när manuskriptet bands om skars dess toppmarginal av och den övre delen av illustrationen har tyvärr gått förlorat). I termer av ikonografi påminner denna version om vissa fragmnet ur scenen Gravläggningen som återgavs i 1286 års Evangeliebok. Detta indikerar förmodligen att illustratörerna av dessa två manuskript använde samma ikonografiska modell, men hos 1320 års Evagelium presenterades denna modell i en reducerad version, förmodligen på grund av utrymmesbrist. I det hela är jämförelsen av de två versionerna ej till fördel av den senare. Mniatyren i "Evangeliet av de åtta mästarna" kännetecknas av ett visst schematism och av ett ökat intresse i den linjära metoden. Dessutom är dess färgsättning mindre omväxlande, medan användningen av skuggor i modelleringen av ansikten och figurer är ganska begränsad och otillräckligt. Dock är det generella dekorativa layoutet hos sidan samt behandlingen av vissa detaljer och det skickliga arrangemanget av figurer indikation på konstnärens skicklighet och smak. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads