Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Latest updates  
Romanian and Bulgarian Stand :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinople June 25, 1915
The position of Bulgaria and Romania etc.
N:o 131 Attach.
D . No. 4 241 Gr. 21 Dept. U Case 1

Mr. Minister,
%09%09
I request to notify Your Excelency about an article in "Osmanischer Lloyd" from the 20th on this month, baring the title "Das schwankande Rumänien". According what I hear, it is regarded as highly semi-official, specially with its in spaced-out letters printed warning to Romania. From German quarters it has been said to me that, probably within a short future, Romania will receive an invitation to unconditionally open its railroads for transportation of war material intended for Turkey. If the Romanian government refuses, a military intervention is impended.

In addition I hear that a Bulgarian negotiator, Dr. Totchoff, the representative of the Bulgarian Prime Minister, now have arrived here. A couple of days ago a communiqué was published in Sofia regarding Bulgaria's negotiations with both major power groups. Thereby, apparently with German consent, it has been notified that if Bulgaria maintains its neutrality, Germany has offered the entire Serbian part of Macedonia to Bulgaria as well as its authorization to procure Bulgarian compensations from Greece, Romania and Turkey. Newspapers published here have depicted the comminuqué, but excluded the discussion about the compensation from Turkey. Yesterday, the newspaper "Hilal" contained a editorial about Bulgaria's negotiations and their dependency on the events in Greece (see attached press cutting).

Quite a number of rumors have been circulating the last days about English advances inward Gallipoli Peninsula etc. These rumors are regarded from German side to have their origins in certain circles here in Constantinople, which are interested in their spreading. In order to react respectively, the Porte has in the current days expelled some of the remaining officials who earlier were members of the legations of powers warring against Turkey.

As convicted for by revolutionary means have tried to establish an independent and sovereign Armenia and for that goal have tried to detach a part of Turkey from the Ottoman Empire, a large number of Armenians, stated as 51, have been condemned to the death. Of these 34 have already, /June 13/, have been executed by hanging. The convicted seem to have belonged to the revolutionary Armenian Committee "Hintchak" and are assumed to have been in miscopy with Russia.

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 25 juni 1915
Rumäniens och Bulgariens hållning m.m.
N:o 131 bil.
D . No. 4 241 Gr. 21 Afd. U Mål 1

Herr Minister,
%09%09
Jag ber att få lägga under Eders Excellens ögon en artikel i "Osmanischer Lloyd" för den 20 innevarande månad, som har till rubrik "Das schwankande Rumänien". Enligt hvad jag hör, är artikeln att anse såsom högofficiös, särskildt den med spärrad stil tryckta varningen till Rumänien. Från tysk håll säges mig, att troligen inom kort Rumänien får mottaga en anmodan att utan vilkor eller betingelser öppna sina järnvägar för transport af för Turkiet afsedd krigsmateriel. Vägrar rumäniska regeringen, skulle ett militärt ingripande förestå.

Jag hör vidare, att en ny bulgarisk underhandlare Dr. Totchoff, bulgariska konseljpresidentens förtroendeman, nu ankommit hit. För några dagar sedan publicerades i Sofia en kommuniqé om Bulgariens underhandlingar med de båda stormaktsgrupperna. Däri lärer med tyska samtycke meddelats, att, om Bulgarien bibehåller sin neutralitet, har Tyskland erbjudit Bulgarien hela serbiska delen af Macedonien äfvensom sin bemedling för att förskaffa Bulgarien kompensationer af Grekland; Rumänien och Turkiet. Här utkommande tidningar hafva återgifvit kommuniquén, men utelämnat talet om kompensation från Turkiet. Tidningen "Hilal" innehöll igår en ledare om Bulgariens underhandlingar och deras beroende af händelserna i Grekland (se bifogade urklipp).

En hel del rykten hafva de senaste dagarne varit i svang om engelsk framryckning inåt Gallipoli-halfön m.m. Dessa rykten anses å tyskt håll leda sitt ursprung från vissa kretsar här i Konstantinopel, som äro, intresserade af deras spridande. För att reagera häremot har Porten i dessa dagar utvisat de här kvartstannade tjänstemännen, förut tillhörande de mot Turkiet krigförande makternas beskickningar här.

Såsom öfverbevista om att på revolutionär väg sökt upprätta ett oafhängigt och sjalfständigt Armenien och att för detta ändemål hafva sökta lösrycka en del af Turkiet från det ottomanska väldet, har ett stort antal armenier, det uppgifves 51, blifvit dömda till döden. Af dessa hafva redan 34 blifvit, /den 13 juni/ här aflifvade nedelst hängning. De dömda lära tillhört den revolutionära armeniska kommittén "Hintchak" och antagas hfva stått i rysk sold.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Romanian and Bulgarian Stand
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 131
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 2
Document Date: 1915-06-25
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Romanian and Bulgarian Stand
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 131
Document Type: N/A
Page: Page 2 of 2
Document Date: 1915-06-25
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads