Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Latest updates  
Greek Persecutions :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinople, July 22, 1915
The Persecution of Turkey's Subjects of Greek nationality
N:o 155
No. 4 155 Gr. 21 Dept. U Case 1

Mr. Minister,

It is not only the Armenians but also Turkey's subjects of Greek nationalty who are currently subjected for severe persecutions. Here stationed Greek chargé d'affaires informs that the number of Greek villages at the Marmara Sea coast, on the island's of the mentioned sea and some parts of the Bosporus have been forced to leave their homes and houses, accounts to around 60,000 persons, mainly women, children and elderly men. Similar evacuations, measures would in practice be decided against the Greek population at the coast of Smyrna, living within a distance of 10km from the sea coast. Three metropolitans, sent by the Patriarch to render assistance to the evicted, often under bare sky and deprived of all camping Greeks, had been denied any direct contact with these unfortunate crowds of people.

According to Mr. Tsamados, it can not be any other issue than an annihilation war against the Greek nation in Turkey and as measures hereof they have been implementing forced conversions to Islam, in obvious aim to, that if after the end of the war there again would be a question of European intervention for the protection of the Christians, there will be as few of them left as possible.

Those Greeks, who after the Balkan Wars and during last summer have been forced to emigrate partly frm Thracia and partly from other parts of Turkey, are appreciated by Mr. Tsamados to be none less than 200,000. Some part of these have, however, found jobs in Greece's newly acquired parts of Macedonia.


His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 22 juli 1915
förföljelser mot Turkiets undersåtar af grekisk nationalitet.
N:o 155
D . No. 4 155 Gr. 21 Afd. U Mål

Herr Minister,

Det är icke blott armenierna utan äfven Turkiets undersåtar af grekisk nationalitet, som f.n. äro utsatta för svåra förföljelser. Härvarande grekiske chargé d'affaires uppgifver, att antalet af de greker i byarna vid Marmarasjöns kuster, på öarne i nämnda haf och vid vissa delar af Bosphoren som tvingats lämna hus och hem, uppgå till c. 60.000 personer, till större delen kvinnor, barn och ålderstigna män. Liknande evakuering -åtgärder skulle vara i princip beslutade mot den grekiska befolkningen vid kusten af Smyrna, boende inom ett afstånd af 10 km, från hafsstranden. Tre metropoliter, som af patriarkatet skickats för att bringa de bortdrivna, ofta under bar himmel och saknad af allt kamperande grekerna bistånd och penningunderstöd, hade förvägrats att träda i någon som helst direkt beröring med dessa olyckliga hopar af menniskor.

Det kunde enligt hr. Tsamados icke vara fråga om annat än ett utrotningskrig mot den grekiska nationen i Turkiet, och såsom medel härvid användes äfven tvångsomvändelser till Islam, uppenbarligen i syfte att, om efter krigets slut det åter blir fråga om europeisk inblandning till de kristnas skydd, det då skall finnas så få kvar af dessa som mjöligt.

De greker, som after Balkankrigets slut samt under förra sommaren tvingats att utvandra dels från Thracien, dels från andra delar af Turkiet, uppskattar hr. Tsamados till icke mindre är 200.000. En del af dessa hade emellertid funnit arbete i de af Grekland nyförvärfvade delarne af Macedonien.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Greek Persecutions
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 155
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 2
Document Date: 1915-07-22
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Greek Persecutions
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 155
Document Type: N/A
Page: Page 2 of 2
Document Date: 1915-07-22
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads