Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Latest updates  
Greek Charge d'affairs Statement :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinopel June 9 1915.
The statement of the Greek chargé d%B4affaires.
N:o 118
D . No. 4 118 Gr. 21 Dept. U Case 1


Mr. Minister,

Today, during a long conversation with the residing Greek chargé d%B4affaires, Mr. Tsamados, he made the following statement which I think can be of interest due to his nationality and position. Before his arrival, T. was employed at the Greek embassy in Sofia.

King Konstantine's illness, which seemed to inspire some kind of expectation of being able to overcome it, had as well provoked the liveliest worry in Greece just like among numerous Greeks residing here.

Besides that the king's personal input in Greek politics was of extraordinary high importance, his characteristics of eminent army leader made his death, especially under current circumstances, irreplaceable.

The shortly approaching elections for the Greek Chamber of Deputies thought to result in a majority for Venizelos%B4 followers. Through Italy's intervention in the war, however, V.%B4s military politics became deprived of its base, and it would be probable, that Greece would remain neutral until the end of the war. Mr. Tsamados considered it possible that as a consequence of the Russian defeat, now it's passed the time for Rumania's and Bulgaria's participation in the war on the side of the "entente" powers. He had heard statements that Bulgaria now made demands to, as a reward for its neutrality, receive a considerable land retirement from Turkey, and that it involved not just the Midia-Enos line, but also Rodosto at the Sea of Marmara and possibly even the Gallipoli peninsula.

The attacks aimed at the Dardanelles would, even if now successful, no longer assume the same importance now, than if the forcing took place before, when one could still count on Russian successes, and Rumania's and Bulgaria's position would therefore observe bigger influence than now in an altered situation here. Disregarding the undoubted advantage of being in possession of the channel, would therefore such success hardly have any other importance besides the local and not by and large influence the outcome of the European war. Looking form the Greek point of view, on the other hand, the channels opening ends the tremendous distress, which to an increasing extent pressured Turkey's population and to an on eminent extent the ottoman Greeks. Those had especially come to suffer as a result of the dissolution of shipping, decline in fish amounts, evacuation of a number of geek coastal villages and so on. The harassments, to which the Turkish government exposed its Greek subjects, were particular ominous signs to a destiny that would await them in case Turkey assumes victory at the war. Already now, T had noticed signs that the Turkish intension for the future is to evict the oecumenic patriarchate and forbid education in Greek.

The Greek ottomans position dared not having much prospects of obtaining help from Europe after the war, if the central powers and Turkey won. For all Christians or foreigners the future seems to be unified with large difficulties when it comes to settling on Turkish territory. Admittedly, a predominant economic situation in Turkey is one of the highest prices, something that Europe struggles for now, but if Turkey stands with an unbroken military power towards the end of the war, which means shall Germany use to carry out its intentions of economically conquering the same? And if Germany cannot protect its own interests in Turkey, how shall it then, go about with that of others. Maybe it is not quite out of question, that after the war the superpowers unanimously put an end to the independence delusion, which the Turks have seized now?

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 9 juni 1915.
Uttalanden af grekiske chargé d%B4affaires.
N:o 118
D. No.4 118 Gr. 21 Afd. U Mål 1

Herr Minister,

Under ett längre samtal idag med härvarande grekiske chargé d%B4affaires, hr Tsamados, gjorde denne följande uttalanden som jag trott kunna erbjuda visst intresse på grund af hans nationalitet och ställning. T. var före sin hitkomst anställd vid grekiska beskickningen i Sofia.

Konung Konstantins sjukdom, som f.n. syntes ingifva någon förhoppning om att kunna lyckligen öfvervinnas, hade såväl i Grekland som bland härvarande talrika greker framkallat den lifligaste oro. Utom att konungens personliga insats i Greklands politik vore af utomordentligt stor betydelse, gjorde också hans egenskap af framstående härförare, att särskildt under nuvarande förhållanden hans bortgång kunnat visa sig oersättlig.

De inom kort förestående valen till grekiska deputerade kammaren troddes skola resultera i en majoritet för Venizelos%B4 anhängare. Genom Italiens ingripande i kriget hade emellertid V.%B4s krigiska politik blifvit beröfvad sin bas, och det vore antagligt, att Grekland nu förblefve neutralt till krigets slut. Herr Tsamados ansåge troligt, att till föjld af de ryska nederlagen tiden nu vore förbi för Rumäniens och Bulgariens deltagande i kriget på "entente"-makternas sida. Han hade hört uppgifvas, att Bulgarien nu gjorde anspråk på att till lön för sin neutralitet erhålla en betydlig landafträdelse af Turkiet, och att det rörde sig om icke blott linjen Midia-Enos utan till och med Rodosto vid Marmarasjön och möjligen äfven själfva Gallipoli-halfön.

Attacken mot Dardanellerna skulle, äfven om den nu lyckades, icke längre få samma betydelse som om en forcerande ägt rum på den tid, då man ännu hade att räkna med ryska framgångar, och Rumäniens och Bulgariens hållning därför skulle rönt större inverkan än nu af en förändrad situation här. Oaktadt den obestridliga fördelen af att komma i besittning af sunden skulle därföre en sådan framgång knappast få annat än lokal betydelse och icke i stort sedt inverka på utgången af det europeiska kriget. Sedt med grekiska ögon skulle å andra sidan sundenas öppnande göra ett slut på den oerhörda nöd, som i tilltagande grad tryckte befolkningen i Turkiet och i eminent grad de ottomanska grekerna. Dessa hade särskild blifvit lidande till följd af sjöfartens upphörande, fiskets inskränkande, utrymmandet af en mängd grekiska kustbyar o.s.v. De trakasserier, för hvilka turkiska regeringen utsatte sina grekiska undersåtar, vore ett särskildt olycksbådande tecken till hvad öde, som skulle förestå dem i händelse Turkiet utgår med seger ur kriget. Antagligen blefve det ett fullständigt undertryckande. Redan nu hade T. försport tecken till att turkarnes afsikt vore att framdeles afhysa oekumeniska patriarkatet och förbjuda undervisning i grekiska språket.

De grekiska ottomanernas ställning torde icke hafva stora utsikter att erhålla hjälp från Europa efter kriget, om centralmakterna och Turkiet segra. För alla kristna eller utlänningar torde det framdeles blifva förenadt med stora svårigheter att bygga och bo på turkiskt område. Visserligen vore en förherrskande ekonomisk situation i Turkiet ett af de stora prisen, för hvilka man nu kämpade i Europa, men om Turkiet vid krigets slut står med obruten militärisk makt, med hvilka medel skall Tyskland då genomföra sina afsikter att ekonomiskt eröfra detsamma? Och om Tyskland icke kan skydda sina egna intressen i Turkiet, hur skall det då gå med andras. Vore det kanske icke alldeles uteslutet, att efter kriget stormakterna samfälldt gjorde ett slut på den oafhängighetsyra, som nu bemäktigat sig turkarna?

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Greek Charge d'affairs Statement
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 118
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 3
Document Date: 1915-06-09
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Greek Charge d'affairs Statement
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 118
Document Type: N/A
Page: Page 2 of 3
Document Date: 1915-06-09
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Greek Charge d'affairs Statement
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 118
Document Type: N/A
Page: Page 3 of 3
Document Date: 1915-06-09
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads