Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS197)  
Highslide JS
The miniatures in the Gospels are stylistically related to those in the 1286 Lectionary, which means that they were either executed by one and the same master or at least produced at the same scriptorium.
The compositional arrangement of this scene is based on several large-scale figures, whose exaggerated size, dynamic postures and curved silhouettes contribute to the dramatic expressiveness of the miniature.
The landscape is stylized and treated as part of the overall decorative design of the illustration.
The study of the paint layer (which is here in a better state of preservation than in the other illustrations of this manuscript) enables us to judge of the original colouring and of the artist's favourite colour combinations. Although his palette does not include pure local colours, it is rich in various saturated hues, like pink, grey and greenish- or brownish-red.�Miniatyrerna i evangeliet är stilistisk relaterade till de i 1286 års Evangeliebok, som innebär att de var antingen gjorda av samma mästare eller åtminstone producerade vid samma skriptorium. Det kompositionella arrangemanget hos denna scen är baserad på flera storskaliga figurer, vars överdrivna storlek, dynamiska kroppshållning och böjda siluetter bidrar till den dramatiska uttrycksfullheten i miniatyren. Landskapet är stiliserad och behandlat som en del av den allmänna dekorativa designen i målningen. En undersökning av färglagret (som här är i en bättre kondition än andra illustrationer i detta manuskript) möjliggör bedömningen av den ursprungliga färgsättnignen och konstnärens favoritfärgkombinationer. även om hans palett inte inkluderar rena lokala färger, är den rik på olika mättade nyanser, så som rosa, grå och grönt- eller brunt-rött.
The Gospels (MS197)�Evangeliebok (MS197)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Baptism of Christ�Kristi dop
Author: Hovhannes�Hovhannes�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287�
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm�Pergament, 26,3 x 18 cm
Page:
Source:

The miniatures in the Gospels are stylistically related to those in the 1286 Lectionary, which means that they were either executed by one and the same master or at least produced at the same scriptorium.<br>The compositional arrangement of this scene is based on several large-scale figures, whose exaggerated size, dynamic postures and curved silhouettes contribute to the dramatic expressiveness of the miniature.<br>The landscape is stylized and treated as part of the overall decorative design of the illustration.<br>The study of the paint layer (which is here in a better state of preservation than in the other illustrations of this manuscript) enables us to judge of the original colouring and of the artist's favourite colour combinations. Although his palette does not include pure local colours, it is rich in various saturated hues, like pink, grey and greenish- or brownish-red.�Miniatyrerna i evangeliet är stilistisk relaterade till de i 1286 års Evangeliebok, som innebär att de var antingen gjorda av samma mästare eller åtminstone producerade vid samma skriptorium. Det kompositionella arrangemanget hos denna scen är baserad på flera storskaliga figurer, vars överdrivna storlek, dynamiska kroppshållning och böjda siluetter bidrar till den dramatiska uttrycksfullheten i miniatyren. Landskapet är stiliserad och behandlat som en del av den allmänna dekorativa designen i målningen. En undersökning av färglagret (som här är i en bättre kondition än andra illustrationer i detta manuskript) möjliggör bedömningen av den ursprungliga färgsättnignen och konstnärens favoritfärgkombinationer. även om hans palett inte inkluderar rena lokala färger, är den rik på olika mättade nyanser, så som rosa, grå och grönt- eller brunt-rött. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The composition is stylistically related to the miniature depicting the same subject in the 1286 Lectionary, and presents a reduced version of the same iconographic model. Just as in the 1286 Lectionary, the characters are treated with a striking vividness and realism; their postures are natural and convincing, their faces and movements lively and expressive.
Tonal modelling aimed at achieving the effect of volume is reinforced by a sharp delineation of contours. The most prominent part in the colouring is played by different shades of lilac, violet and pink. The ingenious use of gold applied in fine, light strokes imparts a relief-like character to every detail.�Kompositionen är stilistisk relaterad till miniatyren som avbildar samma ämne i 1286 års Evangeliebok och presenterar en reducerad version av samma ikonografiska model. Precis som i 1286 års Evangeliebok, är karaktärerna behandlade med slående livlighet och realism; deras kroppshållning är naturliga och övertygande, deras ansikten och rörelser är naturenliga och uttrycksfulla. Tonal modellering som avser åstadkomma effekten av volym är förstärkt med en skarp konturteckning. Den mest framsåtende delen i färgsättningen uppnås genom olika nyanser av syrenfärg, lila och rosa. Den geniala användnignen av guld, applicerad i fina mjuka borstdrag, inger en reliefliknande karaktär till varje detalj.
The Gospels (MS197)�Evangeliebok (MS197)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entry into Jerusalem�Intåget till Jerusalem
Author: Hovhannes�Hovhannes�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287�
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm�Pergament, 26,3 x 18 cm
Page:
Source:

The composition is stylistically related to the miniature depicting the same subject in the 1286 Lectionary, and presents a reduced version of the same iconographic model. Just as in the 1286 Lectionary, the characters are treated with a striking vividness and realism; their postures are natural and convincing, their faces and movements lively and expressive.<br>Tonal modelling aimed at achieving the effect of volume is reinforced by a sharp delineation of contours. The most prominent part in the colouring is played by different shades of lilac, violet and pink. The ingenious use of gold applied in fine, light strokes imparts a relief-like character to every detail.�Kompositionen är stilistisk relaterad till miniatyren som avbildar samma ämne i 1286 års Evangeliebok och presenterar en reducerad version av samma ikonografiska model. Precis som i 1286 års Evangeliebok, är karaktärerna behandlade med slående livlighet och realism; deras kroppshållning är naturliga och övertygande, deras ansikten och rörelser är naturenliga och uttrycksfulla. Tonal modellering som avser åstadkomma effekten av volym är förstärkt med en skarp konturteckning. Den mest framsåtende delen i färgsättningen uppnås genom olika nyanser av syrenfärg, lila och rosa. Den geniala användnignen av guld, applicerad i fina mjuka borstdrag, inger en reliefliknande karaktär till varje detalj. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The treatment of the scene is evocative of The Descent from the Cross in the 1286 Lectionary. The artist here also succeeded in conveying the grief and anguish of the characters, but did it in a less affected and more natural way.�Behandlingen av scenen påminer om Nedstigningen från korset i 1286 års Evangeliebok. Konstnären lyckas här även i återgivandet av sorgen och tvivlan hos karaktärerna, men gör det i ett mindre påverkat och mer naturligt sätt.
The Gospels (MS197)�Evangeliebok (MS197)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Crucifixion�Korsfärtelsen
Author: Hovhannes�Hovhannes�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287�
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm�Pergament, 26,3 x 18 cm
Page:
Source:

The treatment of the scene is evocative of The Descent from the Cross in the 1286 Lectionary. The artist here also succeeded in conveying the grief and anguish of the characters, but did it in a less affected and more natural way.�Behandlingen av scenen påminer om Nedstigningen från korset i 1286 års Evangeliebok. Konstnären lyckas här även i återgivandet av sorgen och tvivlan hos karaktärerna, men gör det i ett mindre påverkat och mer naturligt sätt. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature conveys a feeling of anxiety and apprehension as reflected in the gestures of the archangel, in the general rhythm of forms, and in the spatial arrangement and colouring. The latter is rich and varied, and the colours are applied in a carpet-like fashion, leaving very little room for gold. Even though the paint layer is not in a very good state of preservation, most of the blues being altogether lost, the colouring of the miniature retains its expressiveness. As elsewhere in this manuscript, the artist uses here his favourite quiet reddish tints, effectively set off by occasional patches of dark red. In so far as iconography is concerned the miniature deviates in some ways from traditional models. Thus, the scroll of parchment in the archangel's hand (instead of the more customary staff) and the crown on the Virgin's head are unusual for Armenian Gospel manuscripts and are due, according to S. Der Nersessian, to the influence of Western European art.�Miniatyren förmedlar en känsla av ångest och ängslan som reflekteras i ärkeängelns kroppshållning, i formernas allmänna rytm och i det spatiall arrangemanget och färgsättningen. Den senare är rik och variernade och färgerna är applicerade i ett mattliknande sätt och lämnar väldigt litet utrymme för guld. Även om färglagret inte är i så gott skick, det mesta av den blåa färgen borta, bibehåller färgsättningen hos miniatyren sin uttryckfullhet. Så som andra platser, använder konstnären här sin favorit, mjuka röda toner, effektivt framhävt av enstaka bitar av mörkröd. Vad det beträffar ikonografin, skiljer sig miniatyren i vissa ställen från det traditionella modellerna. Därmed, är rullen av pergament i ärkeängelns hand (istället för mer förekommande staven) och kronan på Jungfruns huvud är ovanliga för armeniska evangeliemanuskript och är, enligt S. Der Nersessian, på grund av inflytande från västerländsk konst.
The Gospels (MS197)�Evangeliebok (MS197)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Annunciation�Jungfru Marie bebådelse
Author: Hovhannes�Hovhannes�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287�
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm�Pergament, 26,3 x 18 cm
Page:
Source:

The miniature conveys a feeling of anxiety and apprehension as reflected in the gestures of the archangel, in the general rhythm of forms, and in the spatial arrangement and colouring. The latter is rich and varied, and the colours are applied in a carpet-like fashion, leaving very little room for gold. Even though the paint layer is not in a very good state of preservation, most of the blues being altogether lost, the colouring of the miniature retains its expressiveness. As elsewhere in this manuscript, the artist uses here his favourite quiet reddish tints, effectively set off by occasional patches of dark red. In so far as iconography is concerned the miniature deviates in some ways from traditional models. Thus, the scroll of parchment in the archangel's hand (instead of the more customary staff) and the crown on the Virgin's head are unusual for Armenian Gospel manuscripts and are due, according to S. Der Nersessian, to the influence of Western European art.�Miniatyren förmedlar en känsla av ångest och ängslan som reflekteras i ärkeängelns kroppshållning, i formernas allmänna rytm och i det spatiall arrangemanget och färgsättningen. Den senare är rik och variernade och färgerna är applicerade i ett mattliknande sätt och lämnar väldigt litet utrymme för guld. Även om färglagret inte är i så gott skick, det mesta av den blåa färgen borta, bibehåller färgsättningen hos miniatyren sin uttryckfullhet. Så som andra platser, använder konstnären här sin favorit, mjuka röda toner, effektivt framhävt av enstaka bitar av mörkröd. Vad det beträffar ikonografin, skiljer sig miniatyren i vissa ställen från det traditionella modellerna. Därmed, är rullen av pergament i ärkeängelns hand (istället för mer förekommande staven) och kronan på Jungfruns huvud är ovanliga för armeniska evangeliemanuskript och är, enligt S. Der Nersessian, på grund av inflytande från västerländsk konst. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
In spite of the multitude of figures filling the miniature, its compositional arrangement is remarkable for its clarity. The dramatic effect of the scene is produced by the vigorous movements of Christ and Adam whom he is taking out of hell, by the dynamic treatment of the draperies, caught, as it were, in the speed of movement, and also of the landscape and of certain minor details, hands in particular.
Incidentally, the colouring, composed of quiet and delicate shades of pink, lilac, pale green and light blue set off by gold, does not seem to support the dramatism of the composition. Although the figures are presented in complex foreshortenings and the artist employs the technique of tonal modelling, the treatment of the scene, as of all the other miniatures in the manuscript, remains on the whole flat.�Trots mångfalden hos figurer som fyller miniatyren, är dess kompositionella arrangemang märkvärdigt för sin klarhet. Den dramatiska effekten hos scenen produceras av de vigurösa rörelserna hos Kristus och Adam som han tar ut ur helvetet, genom den dynamiska behandlingen av draperier, fångad, som om det vore i en snabb rörelse och även av lanskapet och vissa mindre detaljer, speciellt händer. Som ett sammanträffande, verkar färgsättningen, komponerad av mjuka och delikata nyanser av rosa, lila, blek grön och ljusblå mot guld, inte stödja dramatiken hos kompositionen. Även om figurerna är presenterade i komplexa förminskningar och konstnären använder tekniken om tonal modellering, förblir behandlingen av scenen, som alla andra miniatyrer i amnuskriptet, platt i sin helhet.
The Gospels (MS197)�Evangeliebok (MS197)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Descent into Limbo�Nedstigningen i mörkret
Author: Hovhannes�Hovhannes�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287�
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm�Pergament, 26,3 x 18 cm
Page:
Source:

In spite of the multitude of figures filling the miniature, its compositional arrangement is remarkable for its clarity. The dramatic effect of the scene is produced by the vigorous movements of Christ and Adam whom he is taking out of hell, by the dynamic treatment of the draperies, caught, as it were, in the speed of movement, and also of the landscape and of certain minor details, hands in particular.<br>Incidentally, the colouring, composed of quiet and delicate shades of pink, lilac, pale green and light blue set off by gold, does not seem to support the dramatism of the composition. Although the figures are presented in complex foreshortenings and the artist employs the technique of tonal modelling, the treatment of the scene, as of all the other miniatures in the manuscript, remains on the whole flat.�Trots mångfalden hos figurer som fyller miniatyren, är dess kompositionella arrangemang märkvärdigt för sin klarhet. Den dramatiska effekten hos scenen produceras av de vigurösa rörelserna hos Kristus och Adam som han tar ut ur helvetet, genom den dynamiska behandlingen av draperier, fångad, som om det vore i en snabb rörelse och även av lanskapet och vissa mindre detaljer, speciellt händer. Som ett sammanträffande, verkar färgsättningen, komponerad av mjuka och delikata nyanser av rosa, lila, blek grön och ljusblå mot guld, inte stödja dramatiken hos kompositionen. Även om figurerna är presenterade i komplexa förminskningar och konstnären använder tekniken om tonal modellering, förblir behandlingen av scenen, som alla andra miniatyrer i amnuskriptet, platt i sin helhet. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The traditional austere solemnity of the Ascension scene, created first and foremost by its strictly symmetrical composition, is somewhat disturbed in this version due to the nervously expressive postures of the apostles and the dynamic movements of the flying angels.
Unfortunately the almost complete loss of blues in the paint layer impedes an adequate appreciation of the original colouring of the miniature and diminishes its overall emotional impact. We may try to visualize the original colouring with the help of the few preserved patches of blue. The colour combinations must have been refined and exquisite, including the contrasting shades of dark blue, pinkish-violet and gold. In all other miniatures in this manuscript the illuminator shows himself as a fine colourist with a rich and effective palette dominated by a wide range of violet and lilac shades.�Den traditionella spartanska högtidligheten hos scenen om Kristi himmelsfärd, skapad först och främst genom dess slående symmetriska komposition, är något störd i denna version på grund av den nervöst uttrycka kroppshållningen hos apostlarna och de dynamiska rörelserna hos de flygande änglarna. Tyvärr hämamr den så gott som totala förlusten av den blåa färgen en tillfredsställande uppskattning av den originella färgsättningen hos miniatyren och förringar dess känslomässiga intryck. Vi må försöka visualisera den ursprungliga färgsättningen med hjälp av de få bevarade bitarna av blå. Färgkombinationerna måste ha varit raffinerade och utsökta, inklusive kontrasterande nyanser av mörkblå, rosa-lila och guld. I alla andra miniatyrer i manuskriptet visar illustratören sig själv som en skicklig färgsättare med rika och effektiva paletter, dominerade av stor bred av violet och lila nyanser.
The Gospels (MS197)�Evangeliebok (MS197)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Ascension�Kristi himmelsfärd
Author: Hovhannes�Hovhannes�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287�
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm�Pergament, 26,3 x 18 cm
Page:
Source:

The traditional austere solemnity of the Ascension scene, created first and foremost by its strictly symmetrical composition, is somewhat disturbed in this version due to the nervously expressive postures of the apostles and the dynamic movements of the flying angels.<br>Unfortunately the almost complete loss of blues in the paint layer impedes an adequate appreciation of the original colouring of the miniature and diminishes its overall emotional impact. We may try to visualize the original colouring with the help of the few preserved patches of blue. The colour combinations must have been refined and exquisite, including the contrasting shades of dark blue, pinkish-violet and gold. In all other miniatures in this manuscript the illuminator shows himself as a fine colourist with a rich and effective palette dominated by a wide range of violet and lilac shades.�Den traditionella spartanska högtidligheten hos scenen om Kristi himmelsfärd, skapad först och främst genom dess slående symmetriska komposition, är något störd i denna version på grund av den nervöst uttrycka kroppshållningen hos apostlarna och de dynamiska rörelserna hos de flygande änglarna. Tyvärr hämamr den så gott som totala förlusten av den blåa färgen en tillfredsställande uppskattning av den originella färgsättningen hos miniatyren och förringar dess känslomässiga intryck. Vi må försöka visualisera den ursprungliga färgsättningen med hjälp av de få bevarade bitarna av blå. Färgkombinationerna måste ha varit raffinerade och utsökta, inklusive kontrasterande nyanser av mörkblå, rosa-lila och guld. I alla andra miniatyrer i manuskriptet visar illustratören sig själv som en skicklig färgsättare med rika och effektiva paletter, dominerade av stor bred av violet och lila nyanser. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads