Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Archives :: Armenian Persecutions, 020915  
Armenian Persecutions, 020915 :: Full English Text (translation) Close  
Legatation de Suede
Konstantinopel den 4 september 1915
The Persecution of Armenians.
N:o 183 1 attach.
D . No. 4 183 Gr. 21 Dept. U Case 1
182 B. 2/9 15.

Mr. Minister,

The Armenian Patriarch has, in the attached memorandum included details regarding the persecutions, which have in a number of places taken place against the Armenians. Regarding the city of Angora the memorandum mentions that 17 Armenian officials at the railroad have been killed, as well as that the "vali" have been recalled to Constantinople. Since the mentioned railroad is the Anatolian railroad financed with German capital it might be because of the killing of some of its officials that the vali has been summoned to here, something that does not seem to have happened in case of any other agency.

At the Patriarchate they assume that half of the 2 milion estimated Armenian population in Turkey is now gone. To certainly verify the size of Turkey's different people is not possible, but I have never before heard such a high number as 2 million Armenians nor have seen the number. However, to estimate that the number of the deported people makes about the half of the Armenians in Turkey correlates approximately with hitherto presented information.

Since the Armenians are especially gifted for trade and and industry is it obvious that the economy of the country will suffer as a result of the persecutions against them. As example I can respectfully give an information from the banking section, according which a very large number of the Armenians, who live here in Constantinople and practice trade and manufacture items, been deported. Mentioned trade is estimated to be up to 80 % in the hands of Armenian merchants. Thus, it is not insignificant losses which threat the banks, which have demands from the deported, which claims will probably be difficult to collect.

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 4 september 1915
förföljelser mot armenierna.
N:o 183 1 bil.
D . No. 4 183 Gr. 21 Afd. U Mål 1
182 B. 2/9 15.

Herr Minister,

Armeniska patriarken har lämnat de i bifogade promemoria intagna detaljuppgifter rörande de förföljelser, som på ett antal olika platser ägt rum mot armenierna. Beträffande staden Angora uppgifves i promemorian, att 17 armeniska tjänstemän vid järnvägen dödats, samt att "valin" återkallats till Konstantinopel. Då ifrågavarande järnväg är den med tyskt kapital finansierade anatoliska järnvägen, är det kanske till föjld af dödandet af några dess tjänstemän, som valin blifvit hitkallad, något som icke synes ägt rum beträffande någon annan myndighet.

I Patriarkatet anser man, att hälften af den till 2 miljoner beräknade armeniska befolkningen i Turkiet nu är borta. Att med bestämdhet konstatera de olika folkgruppernas i Turkiet antal är icke möjligt, men en så hög siffra som 2 miljoner armenier har jag icke förut sett eller hört omtalas. Att emellertid anslå att de förskingrades antal till hälften af hela antalet armenier i Turkiet stämmer ungefär med hittills gängse uppgifter.

Då armenierna äro särskildt begåfvades för handel och näringar är det klart, att landets ekonomi kommer att lida till följd af förföljelserna mot dem. Såsom exempel får jag vördsamt anföra en uppgift från bankhåll, enligt hvilken ett mycket stort antal af de armenier, som här i Konstantinopel idka handel med manufaktorvaror, blifvit förvisade härifrån. Berörda handel lärer till c. 80 % ligga i händerna på armeniska köpmän. Det är därför icke obetydliga förluster, som hota de banker, hvilka hafva fordringar gentemot de utvisade, hvilka fordringar det antagligen blir svårt att indrifva.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Armenian Persecutions, 020915
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 183
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 4
Document Date: 1915-09-04
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 020915
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 183
Document Type: N/A
Page: Page 2 of 4
Document Date: 1915-09-04
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 020915
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 183
Document Type: N/A
Page: Page 3 of 4
Document Date: 1915-09-04
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 020915
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 183
Document Type: N/A
Page: Page 4 of 4
Document Date: 1915-09-04
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads