Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Latest updates  
Armenian Persecutions, 060715 :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinople, July 6, 1915
The persecution of Armenians.
N:o 137 Confidential.
D . No. 4 137 Gr. 21 Dept.. U Mål 1

Mr. Minister,

The persecutions of the Armenians have reached hair-raising proportions and all points to the fact that the Young Turks want to seize the opportunity, since due to different reasons there are no effective external pressure to be feared, to once and for all put an end to the Armenian question. The means for this are quite simple and consist of the extermination of the Armenian nation. The measure stops at nothing and beside a massacre here and there they have now resorted to expelling the Armenians from areas they have been residents of for centuries or have their origins in, and disperse them in different directions of the geographically enormous empire. Thereby, it appears that the Armenians in the cities by the Black Sea coast have been dispersed into the interior of the country, they in Erzurum, up to 60,000 people, have been driven downward to Mesopotamia and so on. With ingenious cruelty the men are sent in one direction and the families in another. It is easy to imagine the kind of distress and sufferings the expelled will be subjected to.

It does not seem to be the Turkish population which acts on its own accord, but the entire movement originates from the government institutions and that of behind them standing Young Turks' Committee, which now displays what kind of ideas they harbour.

It is true that the Armenians have much to blame themselves for, but even if one or a couple of thousand let themselves be bought by Russia, plotted and conspired against the government and so on, is it all not so much the least extreme to let one million Armenians pay for this in a noticeable manner.

The German Ambassador has in writing appealed to the Porte, but what can Germany or any other of the Major Powers do as long as the war continues. That the Central Powers would threaten Turkey is in the time being unthinkable, and the majority of the remaining Major Powers is Turkey already in war with. After its end, Europe must intervene once more here; the Turks are now doing everything conceivable to demonstrate how necessary such an intervention is. In an upsetting manner, in which the Armenians are treated, Turkey is, now more than ever, passing the sentence upon herself, but in the prevailing critical situation of the Turks and in face of the highly inflamed xenophobia it is probably useless to seek to clarify their peril here within. "On retrouvera toujours la Turquie!" Quite true, but when and in what condition will the unfortunate Armenian nation, which has never been subjected to greater tests than now, be in. How will it go for the 150,000 Armenians here in Constantinople if the Straits are forced by the English, shudders therefore truly back the thought.

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 6 juli 1915
förföljelser mot armenierna.
N:o 137 Förtrolig.
D . No. 4 137 Gr. 21 Afd. U Mål 1

Herr Minister,

Förföljelserna mot armenierna hafva antagit hårresande proportioner, och allt tyder på att ungturkarna vilja begagna tillfället, då af olika skäll igen effektiv påtryckning utifrån behöfver befaras, för att en gång och för alla göra slut på den armeniska frågan. Sättet härför är enkelt nog och består i den armeniska nationens utrotande. Inga medel skys härvid, och vid sidan af en och annan massaker har man nu tillgripit utvägen att drifva bort armenierna från trakter, där de i århundraden varit bofasta eller haft sin utkomst, och skingra dem på olika håll i det, geografiskt sedt, ofantliga riket. Sålunda lära armenierna i städerna vid Svarta Hafvets kust skingras i det inre af landet, de i Erzerum lära till ett antal af bortåt 60,000 drifvits nedåt Mesopotamien o.s.v. med raffinerad grymhet skickas männen åt ett håll och familjerna åt ett annat. Det låter sig lätt tänka, för hvilkan nöd och hvilka lidanden de sålunda bortdrifna skola utsättas.

Det lärer icke vara den turkiska befolkningen, som själfmant inskrider, utan hela rörelsen utgår från myndigheterna och den bakom dem stående ungturkiska kommittén, som nu visar hvars andes barn den är.

Visserligen hafva armenierna mycket att förebrå sig, men om också ett eller tusentals låtit köpa sig af Ryssland, intrigerat och stämplat mot regeringen o.s.v., är det icke dess mindre oerhördt att låta 1 miljon armenier få umgälla detta på det kännbaraste sätt.

Tyske ambassadören har skriftligen inskridit hos Porten, men hvad kan Tyskland eller någon annan af stormakterna göra, så länge kriget varar. Att centralmakterna skulle hota Turkiet är f.n. otänkbart, och med de flesta af andra stormakterna är ju Turkiet redan i krig. Efter dettas slut måste Europa åter grips in här; turkarne göra f.n. allt hvad tänkas kan för att vissa, hvarpå man behandlar armenierna, fäller Turkiet nu mer än någonsin domen öfver sig själft, men i turkarnes nuvarande kritiska läge och inför det högt flammande främlingshatet, är det troligen lönlöst att söka göra klart för dem vådan häraf. "On retrouvera toujours la Turquie!" Väl sannt men när, och i vhvilket tillstånd befinner sig då den olyckliga armeniska nationen, som aldrig varit utsatt för större pröfningar än nu. Hur det skulle gå med dem 150,000 armenier här i Konstantinopel, om sundena forceras af engelsmännen, därföre ryser i sanning tanken tillbaka.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Armenian Persecutions, 060715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 137
Document Type: 2
Page: Page 1 of 2
Document Date: 1915-07-06
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Armenian Persecutions, 060715
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 137
Document Type: 2
Page: Page 2 of 2
Document Date: 1915-07-06
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads