Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Archives :: The Events in Armenia  
The Events in Armenia :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinopel June 7 1915.
Events in Armenia.
N:o 117 Confidential 1 att.
D. No. 4 117 Gr. 21 Dept. U Case 1
back from major Franeke 19/6

Mr. Minister,

"L'Echo de Bulgarie", for the 1st current month, is reporting / see redardfully attached cutting/ a message from Agence Havas in Paris regarding the massacres of the Armenians in different places in Armenia and Cilicia.
%09
The Russian troops have occupied the city of Van in Armenia. A known Armenian and an ex. member of parliament called Pastermadjian should have passed to Russia and now accompanies the Russian troops.
%09
The Turkish government has again feed a part of the Armenians which were deported form here, but on the other hand has deported others, among which are the known ex. member of parliament Zohrab and Vartikes.

The above stated newspaper note, it is stated that the French, English and Russian governments having announced their intention to hold the members of the Turkish government responsible for possible involvement in massacres of Armenians. In reality, according to what I confidently experienced, the American ambassador and government behalves of French/ possibly even English/ have today handed over a note to the high vezir, directed with such spirit.
%09
His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 7 juni 1915.
Händelserna i Armenien.
N:o 117 Förtrolig 1 bil.
D. No. 4 117 Gr. 21 Afd. U Mål 1
åter från major Franke 19/6

Herr Minister,

"L'Echo de Bulgarie" för den 1 innevarande månad återgifver /se vördsamt bifogade utklipp/ ett meddelande af Agence Havas i paris angående massakrer å armenier på olika platser i Armenien och Cilicien.

De ryska trupperna lära hafva ockuperat staden Van i Armenien. En bekannt armenier och f.d. deputerad vid namn Pastermadjian skall hafva öfvergått till Ryssland och nu åtfölja de ryska trupperna.

Turkiska regeringen lärer åter frigifvit en del af de härifrån deporterade armenierna men däremot förvisat andra, däribland de bekannta f.d. deputeradena Zohrab och Vartikes.

Ofvannämnda tidningsnotis uppgifver franska, engelska och ryska regeringarne skulle tillkännagifvit sin afsikt att hålla medlemmarne af turkiska regeringen ansvariga för eventuell delaktighet i massakrer å armenier. I själfva verket har, enligt hvad jag i förtroende erfarit, amerikanska ambassadören å franska/ möjligen äfven engelska/ regeringens vägnar idag öfverlämnat en not till Storveziren hållen i sådan anda.

Hans Excellens
Herr Wallenberg
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjukligen
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
The Events in Armenia
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: N/A
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 1
Document Date: 1915-06-07
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads