Video Close  
  Svenska
 
  Documents
Latest updates  
Armenian Persecutions, 180815 :: Full English Text (translation) Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legatation de Suede
Constantinople, Augsut 18, 1915
The persecution of Armenians.
N:o 170
142 B. 14/7 15.
D . No. 4 170 Gr. 21 Dept. U Case 1

Mr. Minister,

The German Embassy has feelt called upon to issue yet another protest wrting to the Porte in relation to the persecutions to which the Armenian, onfurtunately, still are being subjected for, however, till now not in the capital itself. From different places, such as Ada Bazar, Ismidt and Aleppo, pure unbelievable cruelties are told. A deported esteemed Armenian former politician, Zohrab, has recently died, probably of all but natural causes.

The German embassy's latest note has partly been caused by a statement from the American Ambassador and has been formulated in a very serious tone. There within it has been declared that Germany can not silently be witness to how Turkey, through the persecution of the Armenians, is going downhill, both morally and economically. Furthermore, it is protested against the Porte's way of conduct since its ally Germany is being suspected for condoning the actions and finally Germany denounces any responsibility for the consequences.

His Excellence
Mr. Wallenberg
Minister for Foreign Affairs

With humble regards
C. Anckarsvärd
Close  
Ud 1902 Dos Vol 1148
Legation de Suede
Konstantinopel den 18 augusti 1915
förföljelser mot armenierna.
N:o 170
D . No. 4 170 Gr. 21 Afd. U Mål 1
142 B. 14/7 15.

Herr Minister,

Tyska ambassaden har sett sig föranlåten att aflåta ytterlygare en protestskrivelse till Porten i anledning af de förföljelser, för hvilka armenierna tyvärr alltjämt äro utsatta, dock hittills icke i själfva hufvudstaden. Från olika trakter, såsom Ada Bazar, Ismidt och Aleppo, berättas om rent otroliga grymheter. En deporterad ansedd armenisk politiker f.d. deputeraden Zohrab har nyligen aflidit, troligen af allt än naturliga orsaker.

Tyska ambassadens senaste not lärer delvis föranledts af en framställning från amerikanska ambassadören och vara affattad i en mycket allvarlig ton. Däri lärer framhållas, att Tyskland icke kan stillatigande vara vittne till, hursom Turkiet genom armenierförföljelserna går utföre, både moraliskt och ekonomiskt. Vidare protesteras mot Portens tillvägagående på den grund, att dess allierade Tyskland blir misstänkt för att gilla detsamma, och slutligen afsäger sig Tyskland hvarje ansvar för följderna.

Hans Excellens
Herr Wallenberg%09%09%09%09%09%09
Minister för Utrikes Ärendena.

Med vördnad ödmjuklige
C. Anckarsvärd
Full English Text | Full Swedish Text
Armenian Persecutions, 180815
Country: Sweden
Archive: National Archives
Department: Foreign Ministry
Catalog: 1902 Year's Dossier System, Vol. 1148
Document Nr.: 170
Document Type: N/A
Page: Page 1 of 1
Document Date: 1915-08-18
From: Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd
To: Knut Wallenberg

 - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads