Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS6288)¤Evangelierna (MS6288)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 2 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 2 helsidor
Author: Hakob¤Hakob¤Markare¤Markare
Illuminator: N/A
Date: 1211¤
Place: Eastern Armenia : - : Ani : Horomos monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 23 cm¤Pergament, 30 x 23 cm
Pages: 360 ff.¤f. 16v
Source:

Known as the Haghpat Gospels, after the village of Haghpat where it was written and where it remained for a long time.¤Känt som Haghpat-evengeliet, efter byn Haghpat där det en gång skrevs och fanns under en längre tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6319)¤Evangelierna (MS6319)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran, portraits of the Evangelists¤Khoraner, porträtt av evangelisterna
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C¤14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 26.5 X 17.5cm¤Vellum, 26,5 x 17,5cm
Pages: 250 ff.¤f. 4
Source:

The Gospel manuscript copied in the fifteenth century was later supplemented with eight folios containing thirteenth- or fourteenth-century miniatures on Old and New Testament subjects.¤Evangeliemanuskriptet som kopierades under 1400-talet kompletterades senare med åtta sidor innehållande 1200- eller 1300-tals miniatyrer om motiv ur Gamla och Nya testament.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS5786)¤Evangeliebok (MS5786)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page and marginal historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler
Author: Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336¤
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm¤Pergament, 27 x 19 cm
Pages: 344 ff.¤f.106 r.
Source:

Instead of the usual method of incorporating the illustrations into the text, adopted by most Cilician artists, Sargis Pidzak resorts to a compromise between the Oriental custom of grouping all the illustrations together and placing them before the text of the manuscript in a separate fascicle, and the Byzantine tradition of preceding each of the four Gospels with a full-page illustration: he places two miniatures before each of the Gospels. Apart from these, the manuscript contains a great number of marginal historiated miniatures which form a kind of reduced illustrative cycle. Thus, the motif of The Annunciation is represented only by the figure of the archangel, the episode of The Presentation in the Temple by an outline of a small church, etc.¤Istället för den vanliga metoden för inarbetnignen av illustrationer in i texten, använt av de flesta kilikiska konstnärer, Sargis Pidzak använder sig av en kompromiss mellan orientaliska seder för gruppering av alla illustrationer tillsammans och deras placering innan manuskriptets text i en separat fascikel, och den bysantinska traditionen för föregången av var och en av de fyra evangelierna med fullsidiga illustrationer: han placerar två minatyrer innan varje evangelium. Föruom dessa, innehåller manuskriptet ett stort antal illustrerade miniatyrer i marginalen, vilka formar en sorts reducerad illustrativ cykel. Därmed presenteras motiven för Jungfrus bebådelse endast med figuren för ärkeängeln, episoden för Presentationen i templet, genom konturen av en liten kyrka etc.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f. 11
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2743)¤Evangelierna (MS2743)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 7 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Tiranu¤Tiranu¤Grigor¤Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm¤Pergament, 30 x 26 cm
Pages: 374 ff.¤f.l88v
Source:

Known as the Targmantchants Gospels, after the monastery where it was kept for a considerable period of time.¤Känt som Targmantchats Evengeliet, efter klostret där det bevarades för en längre period.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6303)¤Evangelierna (MS6303)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 11 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 11 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C¤14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29 X 23.5 cm¤Vellum, 29 x 23,5 cm
Pages: 340 ff.¤f. 3
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS2705)¤The Bible (MS2705)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, first pages, title-pages, 6 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Porträtt av evangelierna, första sidorna, titelsidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialler
Author: Arakel, Stepanos and Nikolayos¤Arakel, Stepanos och Nikolayos¤The first two parts unknown, the third part by Nikolayos¤De två första delarna okända, den tredje är av Nikolayos
Illuminator: N/A
Date: 13C¤17 Century
Place: Crimea : - : Bologna :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 29 X 21 cm¤Pergament, 29 x 21 cm
Pages: 487 ff.¤f. 334v
Source:

The manuscript was begun in the thirteenth century in Bologna, Italy, and finished in 1368 in the Crimea. In the seventeenth century the initial parts of the Old Testament were rewritten and illuminated anew, also in the Crimea. Despite the different dates of their production the three sections of the manuscript produce a remarkably uniform impression due to the fact that each succeeding master apparently tried to remain faithful to the original stylistic principles.¤Manuskriptet börjades under 1200-talet i Bologna, Italien och avslutades år 1368 i Krim. Under 1600-talet skrev man om initiala delarna till det Gamla Testamentet och målade om dem, även det i Krim. Trots olika produktionsdatum för de tre sektionerna skapar manuskriptet ett märkvärdigt unifotmt intryck på grund av det faktum att varje efterföljande mästare har tydligen försökt vara troget de ursprungliga stilistika principerna.Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS3033)¤Evangelierna (MS3033)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna
Author: Sargis¤Sargis¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251¤
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm¤pergament, 21 x15 cm
Pages: 411 ff.¤f. 126
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.10 r
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS3033)¤Evangelierna (MS3033)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna
Author: Sargis¤Sargis¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251¤
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm¤pergament, 21 x15 cm
Pages: 411 ff.¤f. 197v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Ads