Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Bible (MS6230)¤Bibeln (MS6230)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists (two of the four are missing), title-pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khorans, porträtt av evangelierna (två av fyra saknas), rubriksidor, 7 helsidor illustrerad med miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Martiros (in Cilicia)¤Martiros (i Kilikien)¤Avag (in Gladzor Monastery)¤Avag (i Gladzor klostret)
Illuminator: N/A
Date: 1314¤
Place: Cilicia : - : - : Cilicia /Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 36 X 25 cm¤Pergament, 36 x 25 cm
Pages: 509 ff.¤f. 399v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.7 v
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS9422)¤Evangelierna (MS9422)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Unknown¤Okänd¤Unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm¤Pergament, 40,3 x 21 cm
Pages: 312 ff.¤f.16
Source:

The manuscript was rebound some time after it had been produced, and according to the tradition then current all the full-page miniatures were placed together to form a complete narrative cycle.¤Manuskriptet bindes om efter att den hade skapats och enligt dåtida tradition placerades alla helsideminityrer för att skapa en komplett beskrivande cykel.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS378)¤Evangelierna (MS378)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, two portraits of the Evangelists (the other two are missing), first pages, 1 full-page historiated miniature, marginals, initials¤Khoraner, två porträtt av evangelisterna (de andra två saknas), första sidorna, 1 helsida illustrerad miniatyr, marginaler, initialer
Author: Toros¤Toros¤Toros¤Toros
Illuminator: N/A
Date: 1261¤
Place: Karabakh : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 34 X 24 cm¤Pergament, 34 x 24 cm
Pages: 311 ff.¤f.259
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS5786)¤Evangeliebok (MS5786)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page and marginal historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler
Author: Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336¤
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm¤Pergament, 27 x 19 cm
Pages: 344 ff.¤f.106 r.
Source:

Instead of the usual method of incorporating the illustrations into the text, adopted by most Cilician artists, Sargis Pidzak resorts to a compromise between the Oriental custom of grouping all the illustrations together and placing them before the text of the manuscript in a separate fascicle, and the Byzantine tradition of preceding each of the four Gospels with a full-page illustration: he places two miniatures before each of the Gospels. Apart from these, the manuscript contains a great number of marginal historiated miniatures which form a kind of reduced illustrative cycle. Thus, the motif of The Annunciation is represented only by the figure of the archangel, the episode of The Presentation in the Temple by an outline of a small church, etc.¤Istället för den vanliga metoden för inarbetnignen av illustrationer in i texten, använt av de flesta kilikiska konstnärer, Sargis Pidzak använder sig av en kompromiss mellan orientaliska seder för gruppering av alla illustrationer tillsammans och deras placering innan manuskriptets text i en separat fascikel, och den bysantinska traditionen för föregången av var och en av de fyra evangelierna med fullsidiga illustrationer: han placerar två minatyrer innan varje evangelium. Föruom dessa, innehåller manuskriptet ett stort antal illustrerade miniatyrer i marginalen, vilka formar en sorts reducerad illustrativ cykel. Därmed presenteras motiven för Jungfrus bebådelse endast med figuren för ärkeängeln, episoden för Presentationen i templet, genom konturen av en liten kyrka etc.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7648)¤Evangelierna (MS7648)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran, portrait of St. Mark, first pages, initials¤Khoraner, porträtt av S:t Markus, första sidorna, initialer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1270¤
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.7 cm¤Pergament, 22 x 15,7 cm
Pages: 300 ff.¤f.228
Source:

The miniatures in the manuscript are stylistically related to those in the Gospels of Smbat and in the 1270 Bible.¤Miniatyrerna i manuskriptet är stiliskt relaterade till de i Evangeliet och i 1270 års Bibel

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6289)¤Evangelierna (MS6289)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, 11 full-page historiated¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, 11 helsidor med illustrationer
Author: Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1323¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 25X19 cm¤Pergament, 25 x 19 cm
Pages: 286 ff.¤f.276 r
Source:

The miniatures in this manuscript are among Taronatsi's best works. In these miniatures the local traditions of Siunik are curiously mixed with tendencies derived from Cilician art.¤Miniatyrerna i detta manuskript är bland Taronatsis bästa verk. I dessa miniatyrer blandas de lokala traditionerna i Siunik noggrannt med tendenser från den kilikiska konsten.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6319)¤Evangelierna (MS6319)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran, portraits of the Evangelists¤Khoraner, porträtt av evangelisterna
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C¤14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 26.5 X 17.5cm¤Vellum, 26,5 x 17,5cm
Pages: 250 ff.¤f. 3
Source:

The Gospel manuscript copied in the fifteenth century was later supplemented with eight folios containing thirteenth- or fourteenth-century miniatures on Old and New Testament subjects.¤Evangeliemanuskriptet som kopierades under 1400-talet kompletterades senare med åtta sidor innehållande 1200- eller 1300-tals miniatyrer om motiv ur Gamla och Nya testament.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2743)¤Evangelierna (MS2743)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 7 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Tiranu¤Tiranu¤Grigor¤Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm¤Pergament, 30 x 26 cm
Pages: 374 ff.¤f. 184
Source:

Known as the Targmantchants Gospels, after the monastery where it was kept for a considerable period of time.¤Känt som Targmantchats Evengeliet, efter klostret där det bevarades för en längre period.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f. 11
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Ads