Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS4820)¤Evangelierna (MS4820)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists (later addition), first pages, 8 full-page historiated miniatures, marginals, initial¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 8 helsidor illustrerade miniatyrer, marignaler, initialer
Author: unknown¤Okänd¤Hovhannes¤Hovhannes
Illuminator: N/A
Date: 13C Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 33 X 26.5 cm¤Vellum, 33 x 26,5 cm
Pages: 320 ff.¤f. 1v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS5458)¤Evangelierna (MS5458)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists (in the Vaspourakan section of the manuscript), 2 full-page historiated miniatures, marginals¤Porträtt av evangelisterna (i Vaspourakans sektion av manuskriptet), 2 helsidors illustrerade miniatyrer, marginaler,
Author: unknown¤Okänd¤Toros Roslin¤Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1266¤
Place: Cilicia : - : Sis : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 32.5 X 24cm¤Pergament, 32,5 x 24 cm
Pages: 38 ff.¤f. 252
Source:

38ff. of the original Cilician part (with a thirteenth- or fourteenth-century addition of several folios written and illuminated in Vaspourakan)¤38ff. av den oroginella kilikiska delen (med en 1200- eller 1300-tals tradition av flera sidor skrivna och illustrerade i Vaspourakan

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2743)¤Evangelierna (MS2743)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 7 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Tiranu¤Tiranu¤Grigor¤Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm¤Pergament, 30 x 26 cm
Pages: 374 ff.¤f.10 r
Source:

Known as the Targmantchants Gospels, after the monastery where it was kept for a considerable period of time.¤Känt som Targmantchats Evengeliet, efter klostret där det bevarades för en längre period.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f. 5r
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6303)¤Evangelierna (MS6303)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 11 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 11 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C¤14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29 X 23.5 cm¤Vellum, 29 x 23,5 cm
Pages: 340 ff.¤f. 4v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS5786)¤Evangeliebok (MS5786)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page and marginal historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler
Author: Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336¤
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm¤Pergament, 27 x 19 cm
Pages: 344 ff.¤f.12 r
Source:

Instead of the usual method of incorporating the illustrations into the text, adopted by most Cilician artists, Sargis Pidzak resorts to a compromise between the Oriental custom of grouping all the illustrations together and placing them before the text of the manuscript in a separate fascicle, and the Byzantine tradition of preceding each of the four Gospels with a full-page illustration: he places two miniatures before each of the Gospels. Apart from these, the manuscript contains a great number of marginal historiated miniatures which form a kind of reduced illustrative cycle. Thus, the motif of The Annunciation is represented only by the figure of the archangel, the episode of The Presentation in the Temple by an outline of a small church, etc.¤Istället för den vanliga metoden för inarbetnignen av illustrationer in i texten, använt av de flesta kilikiska konstnärer, Sargis Pidzak använder sig av en kompromiss mellan orientaliska seder för gruppering av alla illustrationer tillsammans och deras placering innan manuskriptets text i en separat fascikel, och den bysantinska traditionen för föregången av var och en av de fyra evangelierna med fullsidiga illustrationer: han placerar två minatyrer innan varje evangelium. Föruom dessa, innehåller manuskriptet ett stort antal illustrerade miniatyrer i marginalen, vilka formar en sorts reducerad illustrativ cykel. Därmed presenteras motiven för Jungfrus bebådelse endast med figuren för ärkeängeln, episoden för Presentationen i templet, genom konturen av en liten kyrka etc.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS212)¤Evangelierna (MS212)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 80 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 80 helsidor
Author: Avag¤Avag¤illuminated and bound by Avag¤Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337¤
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm¤Pergament, 18,1 x 13 cm
Pages: 315 ff.¤f.246 r
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS346)¤Bibeln (MS346)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-pages, 3 full-page historiated miniatures, portrait of the donor, self-portrait of the illuminator, marginals, initials¤Huvudsidor, 3 helsidor illustrerade miniatyrer, porträtt av donatorn, självporträtt av illustratören, marginaler, initialer
Author: Petros, Hovhannes and Melchized¤Petros, Hovhannes och Melchized¤Hovhannes Khizanetsi¤Hovhannes Khizanetsi
Illuminator: N/A
Date: 1390¤1400
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 28 X 18.5cm¤Vellum, 28 X 18.5cm
Pages: 560 ff.¤ff.519v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7664)¤Evangeliebok (MS7664)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 98 historiat-ed miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 98 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Grigor Sukiasants¤Grigor Sukiasants¤Grigor Sukiasants and probably in collaboration with other artists¤Grigor Sukiasants och förmodligen i samarbete med andra konstnärer
Illuminator: N/A
Date: 1332¤
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 21 X 16 cm¤Vellum, 21 X 16 cm
Pages: 435 ff.¤f. 297v
Source:

The 1332 Gospels belongs to the small group of Crimean/Armenian manuscripts whose illumination was inspired by the art of the Palaeologan Renaissance.
The miniatures in the manuscript easily fall into two groups representing the work of two different masters, one of them probably being Grigor Sukiasants who is mentioned in the colophon as the scribe of the book.¤1332 års Evengeliebok tillhör den lilla gruppen av Krim-armeniska manuskript vilkas målninagr inspirerades av konsten hos Palaeologiska renässansen. Miniatyrerna i gruppen faller enkelt i två grupper, representerade av verket tillhörande två olika mästare, avvilka en var förmodligen Grigor Sukiasants som omnämns i kolofonen som författare till boken.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2743)¤Evangelierna (MS2743)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 7 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Tiranu¤Tiranu¤Grigor¤Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm¤Pergament, 30 x 26 cm
Pages: 374 ff.¤f.185 r
Source:

Known as the Targmantchants Gospels, after the monastery where it was kept for a considerable period of time.¤Känt som Targmantchats Evengeliet, efter klostret där det bevarades för en längre period.

Click on image to view the collection.
Ads