Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS6289)¤Evangelierna (MS6289)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, 11 full-page historiated¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, 11 helsidor med illustrationer
Author: Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1323¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 25X19 cm¤Pergament, 25 x 19 cm
Pages: 286 ff.¤f.18r
Source:

The miniatures in this manuscript are among Taronatsi's best works. In these miniatures the local traditions of Siunik are curiously mixed with tendencies derived from Cilician art.¤Miniatyrerna i detta manuskript är bland Taronatsis bästa verk. I dessa miniatyrer blandas de lokala traditionerna i Siunik noggrannt med tendenser från den kilikiska konsten.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f. 17
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS Homiliarium (MS7729)¤Homiliarium (MS7729)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-page, 4 full-page historiated miniatures, portrait of the owner, headpieces, marginals¤Huvudsida, 4 helsidor illustrerade miniatyrer, ägarens porträtt, överstycken, marginaler
Author: Vardan¤Vardan¤Stepanos¤Stepanos
Illuminator: N/A
Date: 1202¤
Place: Western Armenia : - : Yerzynka : Avagvank monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 70.5 X 55 cm¤Pergament, 70,5 x 55 cm
Pages: 603 ff.¤f.252v2
Source:

The Moush Homiliarium is remarkable for its unique size: it is the largest known Armenian manuscript. Its present weight (without the missing binding and several folios) is 27.5kg. The history of the manuscript is of considerable interest. In the year it was completed a Seljuk army invaded Armenia and ravaged the town of Baberd. The manuscript which was there at the time of the invasion came into the possession of a Turkish judge. Two years later the judge put it on sale for 5,000 silver coins. To purchase the Homiliarium the monks from Moush collected donations for a whole year; in 1205 they finally amassed the necessary sum and bought the manuscript. It was transferred to Mush and placed in the library of the Arakelots monastery. In the nineteenth century the manuscript was divided into two parts for the sake of convenience and each part was bound separately. During World War I both parts of the manuscript, minus the bindings and several folios, were transferred independently of each other to Echmiadzin.¤Moush homiliariumet är märkvärdigt för dess unika storlek: det är det största kända armeniska manuskriptet. Dess nuvarande vikt (utan den saknade bindningen och flera sidor) är 27,5kg. Manuskriptets historia är av stort intresse. Året då det avslutades invaderades Armenien av en seldjukisk armé som plundrade staden Baberd. Manuskriptet som då fanns i staden hamnade i en turkisk domares ägo. Två år senare lade domaren manuskriptet till salu för 5 000 silvermynt. För att köpa homiliariumet samlade munkarna i Moush donationer i ett helt år; år 1205 lyckades de slutligen samla tillräckligt med pengar för att köpa manuskriptet. Det överfördes till Moush och placerades i biblioteket hos Arakelots klostret. Under 1800-talet delades manuskriptet i två delar på grund av lämplighetsfråga och respektive del bands separat. Under första världskriget överfördes både delarna, exkl. bindningar och flera sidor, oberoende av varandra till Etchmiadzin.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.3 v
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS Lectionary (MS7408)¤Evangeliebok (MS7408)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-pages, 3 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Titelsidor, 3 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Karapet¤Karapet¤Arakel and Kirakos¤Arakel och Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1356¤
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 38 X 26.6 cm¤Vellum, 38 X 26,6 cm
Pages: 524 ff.¤f. 3v
Source:

The colophon of the Lectionary mentions the name of only one illuminator of the manuscript - Arakel. But comparison with a stylistically related manuscript signed by Kirakos (Venice, Mkhitarist Library, Monastery of St. Lazarus, MS904) seems to prove the latter's participation in illustrating the Crimean Lectionary.¤Kolofonen hos evangelieboken nämner namnet för endast en målare, Arakel. Men jämförelse med ett stilistiskt relaterat manuskript signerat av Kirakos (Venedig, Mkhitaristbiblioteket, S:t Lazarus kloster, MS904) vekar bevisa att den senares deltagande i målningen av krimiska evangelieboken.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS2705)¤The Bible (MS2705)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, first pages, title-pages, 6 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Porträtt av evangelierna, första sidorna, titelsidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialler
Author: Arakel, Stepanos and Nikolayos¤Arakel, Stepanos och Nikolayos¤The first two parts unknown, the third part by Nikolayos¤De två första delarna okända, den tredje är av Nikolayos
Illuminator: N/A
Date: 13C¤17 Century
Place: Crimea : - : Bologna :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 29 X 21 cm¤Pergament, 29 x 21 cm
Pages: 487 ff.¤f. 476v
Source:

The manuscript was begun in the thirteenth century in Bologna, Italy, and finished in 1368 in the Crimea. In the seventeenth century the initial parts of the Old Testament were rewritten and illuminated anew, also in the Crimea. Despite the different dates of their production the three sections of the manuscript produce a remarkably uniform impression due to the fact that each succeeding master apparently tried to remain faithful to the original stylistic principles.¤Manuskriptet börjades under 1200-talet i Bologna, Italien och avslutades år 1368 i Krim. Under 1600-talet skrev man om initiala delarna till det Gamla Testamentet och målade om dem, även det i Krim. Trots olika produktionsdatum för de tre sektionerna skapar manuskriptet ett märkvärdigt unifotmt intryck på grund av det faktum att varje efterföljande mästare har tydligen försökt vara troget de ursprungliga stilistika principerna.Click on image to view the collection.
Highslide JS Lectionary (MS979)¤¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-pages, historiated miniatures (8 full-page ones, 2 occupying a third and 3 a quarter of the page), marginals (about 400), initials¤
Author: unknown¤¤unknown¤
Illuminator: N/A
Date: 1286¤
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 33.5 X 24.5 cm¤
Pages: 479 ff.¤f. 199
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS New Testament (MS6792)¤Nya Testamentet (MS6792)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, first pages of the Gospels, 12 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Porträtt av evangelisterna, första sidorna ur Evangelierna, 12 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Momik¤Momik¤Momik¤Momik
Illuminator: N/A
Date: 1302¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 12 x 8.6 cm¤Pergament, 12 x 8,6 cm
Pages: 302 ff.¤f. 5v
Source:

The manuscript was owned by a well-known historian and political figure of thirteenth- and fourteenth-century Armenia, Stepanos Orbelian.¤Manuskriptet ägdes av en välkänd historiker och politisk figur under 1200- och 1300-talets Armenien, Stepanos Orbelian.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2929)¤Evangelierna (MS2929)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 6 helsidor miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Stepanos¤Stepanos¤Kirakos¤Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1330¤
Place: - : - : - : Village of Urunkar
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm¤Vellum, 32 X 23.5cm
Pages: 321 ff.¤f. 5v
Source:

The name of Kirakos is associated with the appearance of a new trend in the Vaspurakan school of book painting. The main distinctive feature characterizing works by Kirakos and his followers consists in the emphasis on linear treatment.¤Namnet Kirakos är associerat med uppkomsten av en ny trend hos vaspourakanska skolan för bokmålning. Den huvudsakliga särdraget som kännetecknar Kirakos verk och det hos hans efterföljare är betoningen på den linjära kompositionen.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2929)¤Evangelierna (MS2929)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 6 helsidor miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Stepanos¤Stepanos¤Kirakos¤Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1330¤
Place: - : - : - : Village of Urunkar
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm¤Vellum, 32 X 23.5cm
Pages: 321 ff.¤f. 7
Source:

The name of Kirakos is associated with the appearance of a new trend in the Vaspurakan school of book painting. The main distinctive feature characterizing works by Kirakos and his followers consists in the emphasis on linear treatment.¤Namnet Kirakos är associerat med uppkomsten av en ny trend hos vaspourakanska skolan för bokmålning. Den huvudsakliga särdraget som kännetecknar Kirakos verk och det hos hans efterföljare är betoningen på den linjära kompositionen.

Click on image to view the collection.
Ads