English
SjälvständighetsförklaringenKlicka här för att se ett klipp från självständighetsförklaringen.


Den högsta svojeten i Armeniska sovjetiska socialistiska republiken

Uttryckande den enade viljan hos det armeniska folker;

Medveten om dess historiska ansvar för det armeniska folkets öde och engagerad i förverkligandet av alla armeniers strävan och återställandet av historisk rättvisa;

Handlande enligt principen om det Allmänna Deklarationen om Mänskliga Rättigheter och de allmänt erkända normerna om internationell lag;

Utövande rätten hos nationers fria självbestämmande;

Baserad på den gemensamma deklarationen från 1 december 1988 hos Armeniska SSR högsta sovjet och Artsakhs Nationella råd om "Återförandet av Armeniska SSR och det Bergiga regionen av Karabakh";

Utvecklande av demokratiska traditioner hos Republiken Armenien, etablerad den 28 maj 1918;

Härmed deklarerar

Början på processen för etablerandet av självständig stat, ställande frågan om skapandet av ett demokratiskt samhälle baserat på lagen styre;

1. Den Armeniska SSR döps om till Republiken Armenien (Armenien). Republiken Armenien skall ha sin flagga, statsvapen och hymn.

2. Republiken Armenien är en självstyrande stat, sitfad med statsauktoritär överhöghet, självständighet, suveränintet och oinskränkt makt. Endast Republiken Armeniens konstitution och lagar är giltiga för hela Republiken Armeniens territorium.

3. Innehavaren av armeniska staten är folket i Republiken Armenien, som utövar auktoriteten direkt och genom dess representativa organ, baserade på Republiken Armeniens konstitutionen och lagar. Rätten för att uttala sig på Republiken Armeniens vägnar tillhör uteslutande till Armeniens högsta rådsförsamling.

4. Alla medborgare som lever på Armeniens territerium beviljas medborgarskap i Republiken Armenien. Armenierna i diasporan har rätten till medborgarskap. Republiken Armeinens medborgare beskyddas och bistås av republiken. Republiken Armenien garanterar den fria och jämlika utvecklingen av dess medborgare oavsett nationell ursprung, ras eller tro.

5. Med syfte att garantera Republiken Armeniens säkerhet och okränkbarheten hos dess gränser, skapar Republiken Armenien dess egna väpnade styrkor, inrikesstyrkor, organ för stats- och allmän säkerhet under högsta rådsförsamlingens jurisdiktion. Republiken Armenien har dess del av Sovjetunionens militärapparat. Repupbliken Armenien beslutar oavhängigt regleringen av militärtjänstgöringen för dess medborgare. Militära enheter från andra länder, deras militära baser och byggnadskomplex kan placeras på Republiken Armeniens territorium endast genom beslut hos Armeniens högsta rådsförsamling. Republiken Armeniens väpnade styrkor kan utplaceras endast genom beslut hos dess högsta rådsförsamling.

6. Beträfande frågan om internationell lag, för Republiken Armenien en självständig utrikespolicy; den etablerar direkta relationer med andra stater, nationella statsenheter hos Sovjetunionen och deltagar i internationella organisationers aktiviteter.

7. Republiken Armeniens nationella rikedomar, landet, jordens skorpa, luftrum, vatten och andra nationella resurser så väl som ekonomiska och intellektuella, kulturella förmågor är dess folks egendom. Regleringen av deras styrning, användning och ägande bestäms av Republiken Armeniens lagar.
Republiken Armenien har rätt till dess andel av Sovjetunionens nationella rikedomar, inklusive dess förråd av guld och diamanter och hårdvaluta och fonder.

8. Republiken Armenien beslutar principerna och regleringen gällande dess ekonomiska system, skapar dess egen valuta, nationella bank, finansiella lånsystem, skatt- och tulltjänster, baserade på systemet om multipla former av egendomsinnehav.

9. På dess territorium, Republiken Armenien garanterar rätten till yttrandesfrihet, pressfrihet och religionsfrihet; separationen av lagstiftande, verkställande och judiciella makter; ett multiparti-system; politiska partiers jämlikhet inför lagen; avpolitiseringen av organ för upprätthållande av lag och ordning och väpnade styrkor.

10. Republiken Armenien garanterar användandet av armeniska som statsspråk i alla sfärer inom republikens liv; Republiken skapar dess eget system förutbildning och för vetenskaplig och kulturell utveckling.

11. Republiken Armenien stödjer strävan för att uppnå internationellt erkännande av 1915 års folkmord i det ottomanska Turkiet och Västarmenien.

12. Denna deklaration tjänar som grund för utvecklandet av Republiken Armeniens konstitution och fram till sådan tidpunkt då en ny konstitution godkänns, som grund för introduceringen av tillägg till den nuvarande konstitutionen; och för styrandet av statliga myndigheter och utvecklingen av ny lagstiftning för republiken.

Undertecknade av:

Levon Ter-Petrossian
President för Republiken Armeniens högsta rådsförsalming

Ara Sahakian
Sekreterare för Republiken Armeniens högsta rådsförsamling

Jerevan
23 augusti 1990
Annonser